– Aktualności

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach prowadzonego remontu drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów -Tymbark w miejscowości  Podłopień i Tymbark (od granicy m. Podłopień/Tymbark do skrzyżowania z drogą powiatową 1617K
w kierunku Piekiełka)  w dniu 1 sierpnia 2023r. ( wtorek ) w godzinach od 7.30 do 17.00 nastąpią  znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez  wyłączenie części drogi powiatowej z ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia robót nawierzchniowych wyznaczony będzie objazd drogą powiatową nr 1616K Mszana Górna – Podłopień przez miejscowość Dobra, drogą krajową nr 28 przez miejscowości Dobra, Podłopień oraz  1632K przez centrum miejscowości Tymbark i odwrotnie.

Dla usprawnienia przejezdności w ramach prowadzonego objazdu  dodatkowo pracownicy Wykonawcy będą kierować ruchem.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w związku z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach prowadzonego odcinkowego remontu drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Stronie – Jastrzębie na odcinku Mokra Wieś – Stronie w km 6+106-7+000 nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 25.07.2023 w godz. od 8:00 do 15:00  droga będzie zamknięta. Na czas prowadzonych robót ruchem kierować będą pracownicy firmy LIMDROG.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Obszar robót

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  informuje, że mając na uwadze dopełnienie niezbędnych wzajemnych ustaleń logistyczno – organizacyjnych i       technicznych, organizacją zaplecza budowy z kolejnym wykonawcą w ramach podpisanej umowy – Firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Grupa Tarnów na dalszą kontynuacje wykonanie zadania drogowego   pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne   na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902  w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski  – 

Firma  STRABAG z dniem 25 lipca 2023r.    ( wtorek ) zapowiedziała rozpoczęcie robót drogowych ( frezowanie odcinkowe nawierzchni ) związanych z wykonaniem w/w zadania, co związane będzie z znacznymi utrudnieniami  w ruchu drogowym na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA – LASKOWA . Roboty drogowe prowadzone będą pod ruchem drogowym zapewniając przejezdność wahadłowo.

Całkowity zakres robót pozostałych do wykonania związanych z w/w zadaniem  obejmuje: odcinek I w km 5+831–8+250 [ dł. 2,4 km ] pomiędzy miejscowościami:  Kobyłczyna, Ujanowice  a Strzeszyce  oraz II odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała  a Laskowa ( do mostu k/ Kościoła ).  

W pierwszej kolejności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót będą prowadzone roboty drogowe na II odcinku  j.w.  pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA a LASKOWA. Zakres odcinka I tj. pomiędzy Kobyłczyną -Ujanowicami a Strzeszycami przewidziany jest w roku 2024.

Zakończenie całości zakresu zadania  planowane jest do września 2024r.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mając na uwadze zaistnienie potencjalnych utrudnień czasowych  w przejezdności w obszarze prowadzonych robót  a p e l u j e m y do użytkowników drogi udających się tranzytowo w kierunku Nowego Sącza i odwrotnie o skorzystanie z przejezdności drogą krajową nr 28 pomiędzy Limanową a Nowym Sączem.

Obszar zadania

Mapa dróg powiatowych z uwzględnieniem zakresu prac objętych przebudową

 Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z planowanym położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni w ramach realizowanej odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów -Tymbark w centrum miejscowości  KRASNE LASOCICE     w dniu 25 lipca 2023r. ( wtorek ) w godzinach od 8.00 do 19.00 nastąpią  znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez  wyłączenie drogi powiatowej w  centrum z ruchu drogowego.

Na czas prowadzenia robót nawierzchniowych wyznaczony będzie odjazd drogą gminną relacji:   Krasne Lasocice „ŁĘG” – Słupia – Krasne Lasocice i odwrotnie.

Dla usprawnienia przejezdności w ramach prowadzonego odjazdu  dodatkowo pracownicy Wykonawcy będą kierować ruchem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja wykonania robót bitumicznych przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  uprzejmie informuje, że w związku  z realizowanym odcinkowym remontem drogi powiatowej nr 1621K relacji  Jodłownik – Szczyrzyc i planowanym położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej całą szerokością  na odcinku:  od boiska sportowego w Jodłowniku do pogranicza z miejscowością Janowice,  w dniu 26.07.2023 r. (środa) w godzinach 8:00-19:00 nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym poprzez wyłączenie w/w odcinka drogi z ruchu drogowego.

Na czas prowadzonych robót nawierzchniowych wyznaczony będzie odjazd pomiędzy Jodłownikiem a Szczyrzycem drogami powiatowymi przez miejscowości: Jodłownik – Stróża – Skrzydlna – Janowice – Szczyrzyc i odwrotnie. Dodatkowo ze strony Wykonawcy wyznaczeni będą pracownicy do kierowania ruchem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót nawierzchniowych  przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nimi związanymi trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mapa objazdu

W dniu dzisiejszym  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego ,     P. Agaty Zięba – Wicestarosty , P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD i P. Bogumiła Króla- Głównego Księgowego PZD  dokonano podpisania umowy z wykonawcą- Firmą  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  reprezentowanym przez P. Jarosława Prusak – Kierownika Grupy Tarnów na wykonanie zadania drogowego   pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne   na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902  w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski

Zakres robót pozostałych do wykonania obejmuje: odcinek I w km 5+831–8+250              [ dł. 2,4 km ] pomiędzy miejscowościami:  Kobyłczyna, Ujanowice  a Strzeszyce  oraz odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała  a Laskowa ( do mostu k/ Kościoła ). Ogółem  długości 6,3 km .  

Zakres robót będzie obejmował:

Odcinek I – wykonanie zatoki autobusowej w m. Kobyłczyna , odcinkowe wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem rejon pomiędzy CPN w Ujanowicach a Strzeszycami , likwidację przełomów zapadnięć, utwardzenie pobocza drogi, położenie nowych warstw bitumicznych wraz z wzmocnieniem siatką stalową, regulacja odwodnienia liniowego wzdłuż drogi, przebudowę zjazdów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem drogowym .

Odcinek II – odcinkową  pełną wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem pomiędzy Kamionką Małą a Laskową, likwidację zapadnięć i przełomów, wzmocnienie pobocza drogi , regulację odwodnienia liniowego, umocnienie odcinkowe skarp drogi, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy mostami w Laskowej, położenie nowych warstw bitumicznych jezdni wraz z wzmocnieniem siatką stalową  i częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza drogi, wykonanie nawierzchni utwardzonej  zatoki autobusowej  w rejonie mostu łukowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu  wraz z oznakowaniem drogowym.

W pierwszej kolejności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót będą prowadzone roboty na II odcinku  j.w.  pomiędzy Kamionką Małą a Laskową.

Zakończenie całości zakresu zadania  planowane jest do września 2024r.

Wartość  zadania  zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wynosi  21 832 851,08 zł. brutto. 

Współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniach 30.06-02.07.2023r. odbędzie się 14  samochodowy Wyścig Górski  – Przełęcz pod Ostrą  w związku z tym nastąpią utrudnieniu w ruchu drogowym polegające na częściowym wyłączeniu z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica

Wyłączenie z ruchu DP 1609K Limanowa – Kamienica będzie podzielone na 4 etapy wg następującego porządku:

Etap 1 –  30 czerwiec od godz. 8°° – 1 lipca do godz. 6°° – zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania na osiedle Zakopane i Słopnice (start)

Etap 2 – 1 lipca od godz. 6°° – 1 lipca do godz. 21°° – zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana.

Etap 3 – 1 lipca od godz. 21°° do 2 lipca do godz. 7°° – zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania na osiedle Zakopane i Słopnice (start)

Etap 4 – 2 lipca od godz. 7°° do 2 lipca do godz. 21°°- zamknięcie od skrzyżowania na Stara Wieś Wola „kapliczka” (początek dolnego parku maszyn) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana.

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniu 6-7 czerwca 2023 r. (wtorek, środa) PDM LIMDROG Sp. z o.o. 34-600 Limanowa rozpoczyna prace remontowe na odcinku DP 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 0+890-2+450 od skrzyżowania z drogą w kierunku Siekierczyna – Stara Wieś do m. Przyszowa /do mostu w Berdychowie/     w związku z tym nastąpią utrudnienia w ruchu  –  droga na tym odcinku będzie zamknięta na czas prowadzenia robót w godz. Od 7:30 – 20:00. Ruchem kierować będą pracownicy PDM LIMDROG.

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zwraca się z prośbą
o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

W dniu 23.05.2023r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej   
w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, P. Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD
i P. Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD  dokonano podpisania umowy z wykonawcą:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID”  G.A. Duda  Sp.J. z Łostówki  reprezentowanym przez  P. Andrzeja Dudę  na realizację zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana w km od 10+178 do km 12+252  etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” . Zakres wykonania I etapu zadania w centrum Jadamwoli od pogranicza z miejscowością Jastrzębie na odcinku sięgającym 1,2 km  obejmuje: wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem  do 6,0 mb , przebudowę przepustów ,utwardzenie poboczy, wykonanie zatok i peronów przystankowych , , przejść dla pieszych oraz oznakowanie  drogowe. Wartość zadania wynosi  3.639.967,23 zł. brutto,  z 6-cio miesięcznym terminem wykonania. Wykonanie zadania jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat  50% dofinansowaniu  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . Partnerem zadania w zakresie wykonania chodnika jest Gmina Łukowica.

W poniedziałek tj. dnia 8 maja 2023r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności
P. Mieczysława Urygi–Starosty Limanowskiego,P.Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w Ujanowicach. Na odcinku niespełna 600 metrów jezdnia zostanie poszerzona, a obok powstanie chodnik.

Samorząd powiatu realizuje inwestycję w partnerstwie z gminą Laskowa. Wykonawcą zadania będzie PPUH Janda z Łostówki. Koszt przedsięwzięcia opiewa na 1,4 mln zł. Zakres zadania będzie obejmował: wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni do szerokości 6 metrów, wykonanie zjazdów, a także oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa- Sechna-Ujanowice w Ujanowicach obejmuje odcinek o długości 588 metrów (od 7+482 do km 8+070) od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Łososina Dolna – Młynne w kierunku miejscowości Sechna, po stronie strefy przemysłowej. Umowa została podpisana kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej z reprezentującym firmę z Łostówki Zbigniewem Wacławikiem. Na realizację zdania samorząd powiatu pozyskał 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2023 r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego , P. Agaty Zięba -Wicestarosty  oraz P. Marka Urbańskiego-Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umów na wykonanie w roku 2023 zadań drogowych związanych z odcinkowym remontem dróg powiatowych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego”.  

      Realizacja przedmiotowego zadania będzie obejmować  odcinki dróg o łącznej długości 10 km  i jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat  95% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita zadania wynosi: 14 411 512,20 zł.

Umowy na wykonawstwo podpisano z czterema wykonawcami, którymi są:

1/Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG   Sp. z o.o.  z Limanowej   reprezentowane przez P. Macieja Szkarłata – Prezesa Zarządu. Zakres zadania umownego będzie obejmował odcinki o łącznej długości 4,4 km (m. Siekierczyna-Kanina-Przyszowa, m. Stronie oraz m. Łukowica ) na co przeznaczono 5.200.000,00 zł brutto.

2/ Firma: ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza  reprezentowana przez. P. Katarzynę Chełmecką -Lech – Prezes  Zarządu . Zakres zadania będzie obejmował odcinki dróg o  łącznej długości 2,9 km (m. Koszary, m. Tymbark, m. Dobra oraz m. Porąbka). Kwota na wykonanie powyższego zadania to 4.839.259,48 zł brutto.      

3/ Firma: ZIBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z  Kamienicy  reprezentowana przez  P.  Grzegorza Zając -Prezesa Zarządu. Zakres zadania umownego będzie obejmował odcinki o łącznej długości 2,6 km (m. Zalesie – Zbludza, m. Poręba Wielka w kierunku Koninek oraz m. Niedźwiedź). Realizację przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 3.378.322,58 zł brutto.

 4/  Firma Usługowo Handlowa  „MAXI” z Koszar reprezentowana przez P. Bogdana Jędrzejek – właściciela z Koszar. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie oświetlenia ulicznego  oraz małej architektury w zakresie poprawa walorów turystycznych i warunków bezpieczeństwa od centrum rekreacji i sportu w m.  Zalesie w kierunku Mogielicy. Wartość zadania to 993.933,14 zł brutto

Umowny termin wykonania w/w zadań  6 m-cy od podpisania umowy tj. do końca września 2023r.

Odcinki dróg powiatowych objęte inwestycjami.

W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2023r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności P.Mieczysława Urygi–Starosty Limanowskiego,P.Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego dokonano podpisania umowy na wykonanie w roku 2023 zadań drogowych związanych z odcinkową przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik”. Wykonawcą przedmiotowego zadania będzie P.P.U.H. JANDA z Łostówki reprezentowane przez P.Zbigniewa Wacławika. 

 Realizacja  zadania opiewa odcinkową przebudowę drogi w centrum  m. Krasne Lasocice poprzez wykonanie chodnika wraz z położeniem nowej nawierzchni na odcinku 680 mb , oraz odcinkowy remont drogi Jodłownik -Janowice-Szczyrzyc poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 0,8 km począwszy od wysokości stadionu w Jodłowniku ,utwardzenie pobocza drogi  Janowice-Szczyrzyc do wysokości mleczarni na odcinku ok. 2 km . 

Wykonanie robót drogowych nin. zadania jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat 98% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych ( program  popeegerowski).  Wartość całkowita przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 3.652.000,00 zł brutto. 

Termin wykonania zadania 6 m-cy od podpisania umowy tj. do końca września 2023r.

Odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik objęte inwestycją.

Z nadejściem wiosny Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, wykorzystując posiadany sprzęt, rozpoczął prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych polegające między innymi na wycince i pielęgnacji koron drzew oraz krzewów ograniczających widoczność, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu zarówno ruchu drogowego jak i pieszych. Podjęto się także zadań związanych z renowacją poboczy i rowów oraz udrożnieniem korytek wodnościekowych. W związku z trwającymi robotami utrzymaniowymi prosimy kierowców o zachowanie ostrożności jazdy.

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku rozpoczęciem  przebudowy istniejącego przepustu drogowego w miejscowości GLISNE /rejon Kościoła/ w ciągu drogi powiatowej  nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna, nastąpi w obszarze przebudowy miejscowe całkowite wyłączenie odcinka drogi powiatowej z ruchu od dnia 03 marca 2023r. /tj. piątek od godziny 7:00/.

Dla połączenia komunikacyjnego między miejscowościami Glisne a Mszana Dolna, wyznaczony będzie objazd dla samochodów o rzeczywistej masie całkowitej do 10 ton drogą gminną nr 60436K Raba Niżna – Gęsia Szyja – Glisne i dalej drogą krajową nr 28 do Mszany Dolnej natomiast dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton objazd prowadzi przez Tenczyn, Lubień, następnie drogą wojewódzką nr 968 przez m. Kasinka Mała do Mszany Dolnej i odwrotnie.

Wyłączenie odcinka drogi z ruchu podyktowane jest koniecznością całkowitej rozbiórki istniejącego przepustu i zamianą na przepust skrzynkowy wraz z odbudową odcinkową drogi powiatowej.

Planowana przebudowa elementów przepustu w drodze szacowana jest na okres od pięciu do sześciu tygodni. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania okresu zamknięcia drogi i wprowadzenia na czas dalszych robót ruchu wahadłowego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Informacja Starosty Powiatowego

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  informuje, że z dniem dzisiejszym  ( 17.02.2023r. – piątek ) od godz. 17.00 zostanie  przywrócona przejezdność na drodze powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka   w miejscowości KASINA WIELKA  rejon Oś. Paluszkiw związku z prowadzoną odcinkową przebudową drogi. Na czas prowadzonych robót drogowych był wyznaczony objazd przez Węglówkę, Kobielnik, Wierzbanową do Kasiny Wielkiej.  

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne  BUDMOST z Laskowej  zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dołożyło wszelkich starań, ażeby wykonać  niezbędny zakres robót związanych z przebudową dwóch istniejących przepustów drogowych na tzw. ramowe umożliwiając przywrócenie przejezdności. Tym samym został dotrzymany ustalony wcześniej z wykonawcą niezbędny trzy tygodniowy czasookres wykonania tych prac. 

Na czas prowadzenia dalszych robót  wprowadzony będzie ruch wahadłowy.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie należytej rozwagi i ostrożności podczas przejezdności w obszar prowadzonych dalszych robót z dostosowaniem się do wprowadzonego oznakowania drogowego i osób kierujących ruchem.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała dalej sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

PZD Limanowa

W uzupełnieniu do informacji Starosty Limanowskiego z dnia 19 stycznia 2023 r, Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  informuje, iż w związku z pojawieniem się i prognozowanym utrzymywaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych , przesuwa w czasie planowane pierwotnie na dzień 24 stycznia br. zamknięcie drogi powiatowej nr 1626 K w m. Kasina Wielka, związane z rozpoczęciem przebudowy przepustów pod w/w drogą powiatową w rejonie osiedla „Paluszki”

Nowy termin zamknięcia drogi przewidywany jest na dzień 30 stycznia 2023 – o ile warunki pogodowe pozwolą na pełnoskalowe rozpoczęcie robót budowlanych.

O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Informacja Starosty Powiatowego

Przepusty w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne będą zmodernizowane .

We wtorek (10 stycznia) w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięby – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą : Przedsiębiorstwo-Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej na modernizację obiektów inżynierskich (przepustów)  w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie gminy Mszana Dolna. Koszt zadania opiewa na kwotę przeszło 2 mln zł. Samorząd zdobył 1 mln 862 tys. zł dofinansowania w ramach tzw. popeegerowskiego programu pomocowego z Polskiego Ładu. W ramach inwestycji zakładana jest odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka, obejmująca w swym zakresie przebudowę dwóch przepustów okularowych na tzw. ramowe w miejscowości Kasina Wielka (rejon oś. Paluszki) wraz z zabezpieczeniami brzegowymi korpusu drogi oraz remont istniejącego przepustu trójokularowego w ciągu drogi powiatowej 1625K Tenczyn-Mszana Dolna w miejscowości Glisne (poniżej drogi dojazdowej do kościoła).

Szczegółowy zakres robót będzie obejmował: roboty rozbiórkowe istniejących przepustów, wykonanie żelbetowych przepustów skrzynkowych tzw. ramowych, wykonanie studni osadowych, ścianek czołowych i skrzydeł, wykonanie umocnień brzegów wlotów i wylotów przepustów, odtworzenie korpusu drogowego wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, pobocza i elementów zabezpieczających.

W dniu dzisiejszym  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, P. Agaty Zięba – Wicestarosty,  P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD, inspektora nadzoru P. Janusza Burkata oraz przedstawiciela wykonawcy P.U.I.  BUDMOST  P. Rafała Jędrzejek z Laskowej dokonano odbioru wykonanej Przebudowy obiektu mostowego nr JNI 35000259  w km 17+889   wraz   z wykonaniem odcinkowej przebudowy drogi powiatowej 1609K na  dojazdach do mostu  w miejscowości  Zbludza  
w ramach zadania pn:

„ Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-
    Kamienica w m. Stara Wieś i Zbludza   wraz  z dojazdami” 

Zakres prac mostowych obejmował: częściową rozbiórkę wyposażenia mostu, wykonanie wzmocnienia ustroju nośnego, przebudowę skrzydeł, wykonanie płyt przejściowych, roboty izolacyjne i zabezpieczające, umocnienie stożków, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wspornika chodnikowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa – bariery, poręcza stalowe. Zakres prac drogowych na dojazdach do mostu ( odcinek  dł. 707 mb – od istniejącej zatoki autobusowej do wysokości kapliczki ) obejmował: roboty nawierzchniowe jezdni poprzez korektę niwelety, likwidację licznych zapadnięć w jezdni, przełomów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem do szerokości  6,0 mb , miejscowe poszerzenia jezdni na łukach, utwardzenie pobocza,  wykonanie zatoki autobusowej i peronów przystankowych komunikacji publicznej, montaż barier zabezpieczających, wykonanie dojść i nawierzchni           z kostki brukowej w obszarach wiat przystankowych i kapliczki przydrożnej, utwardzenie placu postojowego, uregulowanie odwodnienia poprzez wyłożenie rowu otwartego płytami ażurowymi , przebudowa przepustów na zjazdach, wykonanie utwardzonych bitumicznie zjazdów indywidualnych , wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym, oraz oznakowanie drogowe.

Wartość wykonanych robót mostowo-drogowych; 3.076.092,82 zł brutto.

Wykonanie zadanie było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski  50%  dofinansowaniu
z środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1,5 mln zł.  Pozostały udział finansowy stanowiły środki własne budżetu Powiatu.

Zrealizowane zadanie było kolejnym etapem poprawy stanu technicznego istniejących obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego , a tym samym likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy ( dotychczasowa nośność – 15 ton ), oraz poprawy warunków bezpieczeństwa  i przejezdności zarówno na obiekcie mostowym jak i dojazdach.

Wykonawcą zadania : Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej

1 grudnia 2022 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego, Grzegorza Gurgula inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Firmy Elektrical Daniela Dziedzica dokonano odbioru wykonanych elementów poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych.

Prace odbywały się w ramach zadania pn: „ Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego”, zrealizowane dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 93% dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa, z programu pomocowego ,,Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w wysokości 100.000,00 zł.

W ramach programu wykonano:

1. Dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych wraz z elementami dla osób niepełnosprawnych tzw. brajlery:

– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica (rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką) w centrum Kamienicy.

– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark (w obrębie kompleksu sportowego na wysokości przedszkola, biblioteki) w Tymbarku

2. Oznakowanie poziome polegające na montażu punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” wzdłuż poboczy bitumicznych dróg powiatowych:

– w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Wilczyce Gmina Dobra w kierunku Jurkowa (po stronie lewej od istniejącego

chodnika przy Szkole Podstawowej do nowo wykonanego peronu przystankowego poniżej skrzyżowania z drogą w kierunku m. Łętowe – odcinek 1,1 km)

– w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa -Rupniów na dojeździe do przejścia dla pieszych na wysokości Kościoła w m. Stare Rybie od obu stronach przejścia na długości po 50 m

– w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark po stronie prawej od istniejącej zatoki autobusowej – rejon skrzyżowania z drogą nr 1617K w kierunku Piekiełka do istniejącego chodnika – rejon boiska sportowego w Tymbarku odcinek 0,5 km

 Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł: 107.603,82 zł brutto, w tym:

– montaż dedykowanego oświetlenia przejść – koszt 64.994,82 zł brutto – wykonawca Firma ELEKTRICAL z Limanowej

– montaż punktowych elementów odblaskowych, tzw. „kocich oczek”– koszt 34 809,00 zł brutto – wykonawca Firma WIMAL

Kolejna umowa na remont drogi powiatowej podpisana

W dniu dzisiejszym 15 listopada 2022 r. w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięba – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD Limanowa i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki reprezentowanym przez Panią Grażynę Duda i Pana Andrzeja Dudę, na realizację zadania drogowego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski”.

Zadanie realizowane będzie na odcinku długości 4,5 km począwszy od ronda przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej przez Podobin do wysokości osiedla Papiernia w Niedźwiedziu. Zakończenie przewidziane jest w roku 2024.

Zakres prac przewiduje:

– odcinkowy remont chodnika ul. Orkana (strona prawa),

– likwidację zapadnięć, przełomów,

– odcinkowe wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Orkana i na pograniczu miejscowości Podobin i Niedźwiedź,

– utwardzenie bitumiczne poboczy drogi i placów postojowych w obszarze strefy przemysłowej,

– wykonanie poszerzonego bitumicznie pobocza szer. 1,5 mb od przejścia dla pieszych na końcu strefy przemysłowej w ul. Orkana w Mszanie Dolnej do istniejącego chodnika w m. Podobin (strona lewa),

– uregulowanie odwodnienia linowego,

– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– modernizacja przejść pieszych wraz z oznakowaniem drogowym,

– remont istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wartość wykonawcza zadania: 4.800.079,26 zł brutto

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

W dniu 15 listopada 2022 r. w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięba – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD Limanowa i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki reprezentowanym przez Panią Grażynę Duda i Pana Andrzeja Dudę, na realizację zadania drogowego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski”.

Zadanie realizowane będzie na odcinku długości 4,5 km począwszy od ronda przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej przez Podobin do wysokości osiedla Papiernia w Niedźwiedziu. Zakończenie przewidziane jest w roku 2024.
Zakres prac przewiduje: – odcinkowy remont chodnika ul. Orkana (strona prawa),
– likwidację zapadnięć, przełomów,
– odcinkowe wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Orkana i na pograniczu miejscowości Podobin i Niedźwiedź,
– utwardzenie bitumiczne poboczy drogi i placów postojowych w obszarze strefy przemysłowej,
– wykonanie poszerzonego bitumicznie pobocza szer. 1,5 mb od przejścia dla pieszych na końcu strefy przemysłowej w ul. Orkana w Mszanie Dolnej do istniejącego chodnika w m. Podobin (strona lewa),
– uregulowanie odwodnienia linowego,
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– modernizacja przejść pieszych wraz z oznakowaniem drogowym,
– remont istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wartość wykonawcza zadania: 4.800.079,26 zł brutto

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

Adres i godziny pracy

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
ul. Józefa Marka 9,
34-600 Limanowa

Pon. – Pt. 715 – 1515

Kontakt

tel.: 18 33-75-831, 18 33-37-831
fax.: 18 33-37-831

email: sekretariat@pzd.limanowa.pl
www: pzd.limanowa.pl

Nr konta

PL 32 88040000 0000 0019 9788 0008

 

Projekt i wykonanie N-SOFT
Back to top
Skip to content