– Aktualności

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w dniu 6-7 czerwca 2023 r. (wtorek, środa) PDM LIMDROG Sp. z o.o. 34-600 Limanowa rozpoczyna prace remontowe na odcinku DP 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 0+890-2+450 od skrzyżowania z drogą w kierunku Siekierczyna – Stara Wieś do m. Przyszowa /do mostu w Berdychowie/     w związku z tym nastąpią utrudnienia w ruchu  –  droga na tym odcinku będzie zamknięta na czas prowadzenia robót w godz. Od 7:30 – 20:00. Ruchem kierować będą pracownicy PDM LIMDROG.

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zwraca się z prośbą
o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

W dniu 23.05.2023r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej   
w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, P. Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD
i P. Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD  dokonano podpisania umowy z wykonawcą:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID”  G.A. Duda  Sp.J. z Łostówki  reprezentowanym przez  P. Andrzeja Dudę  na realizację zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana w km od 10+178 do km 12+252  etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” . Zakres wykonania I etapu zadania w centrum Jadamwoli od pogranicza z miejscowością Jastrzębie na odcinku sięgającym 1,2 km  obejmuje: wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem  do 6,0 mb , przebudowę przepustów ,utwardzenie poboczy, wykonanie zatok i peronów przystankowych , , przejść dla pieszych oraz oznakowanie  drogowe. Wartość zadania wynosi  3.639.967,23 zł. brutto,  z 6-cio miesięcznym terminem wykonania. Wykonanie zadania jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat  50% dofinansowaniu  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . Partnerem zadania w zakresie wykonania chodnika jest Gmina Łukowica.

W poniedziałek tj. dnia 8 maja 2023r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności
P. Mieczysława Urygi–Starosty Limanowskiego,P.Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w Ujanowicach. Na odcinku niespełna 600 metrów jezdnia zostanie poszerzona, a obok powstanie chodnik.

Samorząd powiatu realizuje inwestycję w partnerstwie z gminą Laskowa. Wykonawcą zadania będzie PPUH Janda z Łostówki. Koszt przedsięwzięcia opiewa na 1,4 mln zł. Zakres zadania będzie obejmował: wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni do szerokości 6 metrów, wykonanie zjazdów, a także oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa- Sechna-Ujanowice w Ujanowicach obejmuje odcinek o długości 588 metrów (od 7+482 do km 8+070) od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Łososina Dolna – Młynne w kierunku miejscowości Sechna, po stronie strefy przemysłowej. Umowa została podpisana kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej z reprezentującym firmę z Łostówki Zbigniewem Wacławikiem. Na realizację zdania samorząd powiatu pozyskał 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2023 r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego , P. Agaty Zięba -Wicestarosty  oraz P. Marka Urbańskiego-Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umów na wykonanie w roku 2023 zadań drogowych związanych z odcinkowym remontem dróg powiatowych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego”.  

      Realizacja przedmiotowego zadania będzie obejmować  odcinki dróg o łącznej długości 10 km  i jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat  95% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita zadania wynosi: 14 411 512,20 zł.

Umowy na wykonawstwo podpisano z czterema wykonawcami, którymi są:

1/Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG   Sp. z o.o.  z Limanowej   reprezentowane przez P. Macieja Szkarłata – Prezesa Zarządu. Zakres zadania umownego będzie obejmował odcinki o łącznej długości 4,4 km (m. Siekierczyna-Kanina-Przyszowa, m. Stronie oraz m. Łukowica ) na co przeznaczono 5.200.000,00 zł brutto.

2/ Firma: ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza  reprezentowana przez. P. Katarzynę Chełmecką -Lech – Prezes  Zarządu . Zakres zadania będzie obejmował odcinki dróg o  łącznej długości 2,9 km (m. Koszary, m. Tymbark, m. Dobra oraz m. Porąbka). Kwota na wykonanie powyższego zadania to 4.839.259,48 zł brutto.      

3/ Firma: ZIBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z  Kamienicy  reprezentowana przez  P.  Grzegorza Zając -Prezesa Zarządu. Zakres zadania umownego będzie obejmował odcinki o łącznej długości 2,6 km (m. Zalesie – Zbludza, m. Poręba Wielka w kierunku Koninek oraz m. Niedźwiedź). Realizację przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 3.378.322,58 zł brutto.

 4/  Firma Usługowo Handlowa  „MAXI” z Koszar reprezentowana przez P. Bogdana Jędrzejek – właściciela z Koszar. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie oświetlenia ulicznego  oraz małej architektury w zakresie poprawa walorów turystycznych i warunków bezpieczeństwa od centrum rekreacji i sportu w m.  Zalesie w kierunku Mogielicy. Wartość zadania to 993.933,14 zł brutto

Umowny termin wykonania w/w zadań  6 m-cy od podpisania umowy tj. do końca września 2023r.

Odcinki dróg powiatowych objęte inwestycjami.

W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2023r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności P.Mieczysława Urygi–Starosty Limanowskiego,P.Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego dokonano podpisania umowy na wykonanie w roku 2023 zadań drogowych związanych z odcinkową przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik”. Wykonawcą przedmiotowego zadania będzie P.P.U.H. JANDA z Łostówki reprezentowane przez P.Zbigniewa Wacławika. 

 Realizacja  zadania opiewa odcinkową przebudowę drogi w centrum  m. Krasne Lasocice poprzez wykonanie chodnika wraz z położeniem nowej nawierzchni na odcinku 680 mb , oraz odcinkowy remont drogi Jodłownik -Janowice-Szczyrzyc poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 0,8 km począwszy od wysokości stadionu w Jodłowniku ,utwardzenie pobocza drogi  Janowice-Szczyrzyc do wysokości mleczarni na odcinku ok. 2 km . 

Wykonanie robót drogowych nin. zadania jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat 98% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych ( program  popeegerowski).  Wartość całkowita przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 3.652.000,00 zł brutto. 

Termin wykonania zadania 6 m-cy od podpisania umowy tj. do końca września 2023r.

Odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik objęte inwestycją.

Z nadejściem wiosny Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, wykorzystując posiadany sprzęt, rozpoczął prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych polegające między innymi na wycince i pielęgnacji koron drzew oraz krzewów ograniczających widoczność, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu zarówno ruchu drogowego jak i pieszych. Podjęto się także zadań związanych z renowacją poboczy i rowów oraz udrożnieniem korytek wodnościekowych. W związku z trwającymi robotami utrzymaniowymi prosimy kierowców o zachowanie ostrożności jazdy.

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku rozpoczęciem  przebudowy istniejącego przepustu drogowego w miejscowości GLISNE /rejon Kościoła/ w ciągu drogi powiatowej  nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna, nastąpi w obszarze przebudowy miejscowe całkowite wyłączenie odcinka drogi powiatowej z ruchu od dnia 03 marca 2023r. /tj. piątek od godziny 7:00/.

Dla połączenia komunikacyjnego między miejscowościami Glisne a Mszana Dolna, wyznaczony będzie objazd dla samochodów o rzeczywistej masie całkowitej do 10 ton drogą gminną nr 60436K Raba Niżna – Gęsia Szyja – Glisne i dalej drogą krajową nr 28 do Mszany Dolnej natomiast dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton objazd prowadzi przez Tenczyn, Lubień, następnie drogą wojewódzką nr 968 przez m. Kasinka Mała do Mszany Dolnej i odwrotnie.

Wyłączenie odcinka drogi z ruchu podyktowane jest koniecznością całkowitej rozbiórki istniejącego przepustu i zamianą na przepust skrzynkowy wraz z odbudową odcinkową drogi powiatowej.

Planowana przebudowa elementów przepustu w drodze szacowana jest na okres od pięciu do sześciu tygodni. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania okresu zamknięcia drogi i wprowadzenia na czas dalszych robót ruchu wahadłowego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Informacja Starosty Powiatowego

Mapa objazdu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  informuje, że z dniem dzisiejszym  ( 17.02.2023r. – piątek ) od godz. 17.00 zostanie  przywrócona przejezdność na drodze powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka   w miejscowości KASINA WIELKA  rejon Oś. Paluszkiw związku z prowadzoną odcinkową przebudową drogi. Na czas prowadzonych robót drogowych był wyznaczony objazd przez Węglówkę, Kobielnik, Wierzbanową do Kasiny Wielkiej.  

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne  BUDMOST z Laskowej  zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dołożyło wszelkich starań, ażeby wykonać  niezbędny zakres robót związanych z przebudową dwóch istniejących przepustów drogowych na tzw. ramowe umożliwiając przywrócenie przejezdności. Tym samym został dotrzymany ustalony wcześniej z wykonawcą niezbędny trzy tygodniowy czasookres wykonania tych prac. 

Na czas prowadzenia dalszych robót  wprowadzony będzie ruch wahadłowy.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie należytej rozwagi i ostrożności podczas przejezdności w obszar prowadzonych dalszych robót z dostosowaniem się do wprowadzonego oznakowania drogowego i osób kierujących ruchem.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała dalej sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

PZD Limanowa

W uzupełnieniu do informacji Starosty Limanowskiego z dnia 19 stycznia 2023 r, Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  informuje, iż w związku z pojawieniem się i prognozowanym utrzymywaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych , przesuwa w czasie planowane pierwotnie na dzień 24 stycznia br. zamknięcie drogi powiatowej nr 1626 K w m. Kasina Wielka, związane z rozpoczęciem przebudowy przepustów pod w/w drogą powiatową w rejonie osiedla „Paluszki”

Nowy termin zamknięcia drogi przewidywany jest na dzień 30 stycznia 2023 – o ile warunki pogodowe pozwolą na pełnoskalowe rozpoczęcie robót budowlanych.

O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Informacja Starosty Powiatowego

Przepusty w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne będą zmodernizowane .

We wtorek (10 stycznia) w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięby – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą : Przedsiębiorstwo-Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej na modernizację obiektów inżynierskich (przepustów)  w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie gminy Mszana Dolna. Koszt zadania opiewa na kwotę przeszło 2 mln zł. Samorząd zdobył 1 mln 862 tys. zł dofinansowania w ramach tzw. popeegerowskiego programu pomocowego z Polskiego Ładu. W ramach inwestycji zakładana jest odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka, obejmująca w swym zakresie przebudowę dwóch przepustów okularowych na tzw. ramowe w miejscowości Kasina Wielka (rejon oś. Paluszki) wraz z zabezpieczeniami brzegowymi korpusu drogi oraz remont istniejącego przepustu trójokularowego w ciągu drogi powiatowej 1625K Tenczyn-Mszana Dolna w miejscowości Glisne (poniżej drogi dojazdowej do kościoła).

Szczegółowy zakres robót będzie obejmował: roboty rozbiórkowe istniejących przepustów, wykonanie żelbetowych przepustów skrzynkowych tzw. ramowych, wykonanie studni osadowych, ścianek czołowych i skrzydeł, wykonanie umocnień brzegów wlotów i wylotów przepustów, odtworzenie korpusu drogowego wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, pobocza i elementów zabezpieczających.

W dniu dzisiejszym  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, P. Agaty Zięba – Wicestarosty,  P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD, inspektora nadzoru P. Janusza Burkata oraz przedstawiciela wykonawcy P.U.I.  BUDMOST  P. Rafała Jędrzejek z Laskowej dokonano odbioru wykonanej Przebudowy obiektu mostowego nr JNI 35000259  w km 17+889   wraz   z wykonaniem odcinkowej przebudowy drogi powiatowej 1609K na  dojazdach do mostu  w miejscowości  Zbludza  
w ramach zadania pn:

„ Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-
    Kamienica w m. Stara Wieś i Zbludza   wraz  z dojazdami” 

Zakres prac mostowych obejmował: częściową rozbiórkę wyposażenia mostu, wykonanie wzmocnienia ustroju nośnego, przebudowę skrzydeł, wykonanie płyt przejściowych, roboty izolacyjne i zabezpieczające, umocnienie stożków, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wspornika chodnikowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa – bariery, poręcza stalowe. Zakres prac drogowych na dojazdach do mostu ( odcinek  dł. 707 mb – od istniejącej zatoki autobusowej do wysokości kapliczki ) obejmował: roboty nawierzchniowe jezdni poprzez korektę niwelety, likwidację licznych zapadnięć w jezdni, przełomów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem do szerokości  6,0 mb , miejscowe poszerzenia jezdni na łukach, utwardzenie pobocza,  wykonanie zatoki autobusowej i peronów przystankowych komunikacji publicznej, montaż barier zabezpieczających, wykonanie dojść i nawierzchni           z kostki brukowej w obszarach wiat przystankowych i kapliczki przydrożnej, utwardzenie placu postojowego, uregulowanie odwodnienia poprzez wyłożenie rowu otwartego płytami ażurowymi , przebudowa przepustów na zjazdach, wykonanie utwardzonych bitumicznie zjazdów indywidualnych , wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym, oraz oznakowanie drogowe.

Wartość wykonanych robót mostowo-drogowych; 3.076.092,82 zł brutto.

Wykonanie zadanie było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski  50%  dofinansowaniu
z środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1,5 mln zł.  Pozostały udział finansowy stanowiły środki własne budżetu Powiatu.

Zrealizowane zadanie było kolejnym etapem poprawy stanu technicznego istniejących obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego , a tym samym likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy ( dotychczasowa nośność – 15 ton ), oraz poprawy warunków bezpieczeństwa  i przejezdności zarówno na obiekcie mostowym jak i dojazdach.

Wykonawcą zadania : Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej

1 grudnia 2022 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego, Grzegorza Gurgula inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Firmy Elektrical Daniela Dziedzica dokonano odbioru wykonanych elementów poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych.

Prace odbywały się w ramach zadania pn: „ Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego”, zrealizowane dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 93% dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa, z programu pomocowego ,,Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w wysokości 100.000,00 zł.

W ramach programu wykonano:

1. Dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych wraz z elementami dla osób niepełnosprawnych tzw. brajlery:

– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica (rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką) w centrum Kamienicy.

– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark (w obrębie kompleksu sportowego na wysokości przedszkola, biblioteki) w Tymbarku

2. Oznakowanie poziome polegające na montażu punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” wzdłuż poboczy bitumicznych dróg powiatowych:

– w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Wilczyce Gmina Dobra w kierunku Jurkowa (po stronie lewej od istniejącego

chodnika przy Szkole Podstawowej do nowo wykonanego peronu przystankowego poniżej skrzyżowania z drogą w kierunku m. Łętowe – odcinek 1,1 km)

– w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa -Rupniów na dojeździe do przejścia dla pieszych na wysokości Kościoła w m. Stare Rybie od obu stronach przejścia na długości po 50 m

– w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark po stronie prawej od istniejącej zatoki autobusowej – rejon skrzyżowania z drogą nr 1617K w kierunku Piekiełka do istniejącego chodnika – rejon boiska sportowego w Tymbarku odcinek 0,5 km

 Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł: 107.603,82 zł brutto, w tym:

– montaż dedykowanego oświetlenia przejść – koszt 64.994,82 zł brutto – wykonawca Firma ELEKTRICAL z Limanowej

– montaż punktowych elementów odblaskowych, tzw. „kocich oczek”– koszt 34 809,00 zł brutto – wykonawca Firma WIMAL

Kolejna umowa na remont drogi powiatowej podpisana

W dniu dzisiejszym 15 listopada 2022 r. w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięba – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD Limanowa i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki reprezentowanym przez Panią Grażynę Duda i Pana Andrzeja Dudę, na realizację zadania drogowego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski”.

Zadanie realizowane będzie na odcinku długości 4,5 km począwszy od ronda przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej przez Podobin do wysokości osiedla Papiernia w Niedźwiedziu. Zakończenie przewidziane jest w roku 2024.

Zakres prac przewiduje:

– odcinkowy remont chodnika ul. Orkana (strona prawa),

– likwidację zapadnięć, przełomów,

– odcinkowe wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Orkana i na pograniczu miejscowości Podobin i Niedźwiedź,

– utwardzenie bitumiczne poboczy drogi i placów postojowych w obszarze strefy przemysłowej,

– wykonanie poszerzonego bitumicznie pobocza szer. 1,5 mb od przejścia dla pieszych na końcu strefy przemysłowej w ul. Orkana w Mszanie Dolnej do istniejącego chodnika w m. Podobin (strona lewa),

– uregulowanie odwodnienia linowego,

– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– modernizacja przejść pieszych wraz z oznakowaniem drogowym,

– remont istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wartość wykonawcza zadania: 4.800.079,26 zł brutto

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

W dniu 15 listopada 2022 r. w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięba – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD Limanowa i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki reprezentowanym przez Panią Grażynę Duda i Pana Andrzeja Dudę, na realizację zadania drogowego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski”.

Zadanie realizowane będzie na odcinku długości 4,5 km począwszy od ronda przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej przez Podobin do wysokości osiedla Papiernia w Niedźwiedziu. Zakończenie przewidziane jest w roku 2024.
Zakres prac przewiduje: – odcinkowy remont chodnika ul. Orkana (strona prawa),
– likwidację zapadnięć, przełomów,
– odcinkowe wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Orkana i na pograniczu miejscowości Podobin i Niedźwiedź,
– utwardzenie bitumiczne poboczy drogi i placów postojowych w obszarze strefy przemysłowej,
– wykonanie poszerzonego bitumicznie pobocza szer. 1,5 mb od przejścia dla pieszych na końcu strefy przemysłowej w ul. Orkana w Mszanie Dolnej do istniejącego chodnika w m. Podobin (strona lewa),
– uregulowanie odwodnienia linowego,
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– modernizacja przejść pieszych wraz z oznakowaniem drogowym,
– remont istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wartość wykonawcza zadania: 4.800.079,26 zł brutto

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

W dniu 24.11.2022 r.  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego,  P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD, radnych powiatowych: oraz  przedstawicieli Wykonawcy: Firmy REMOST Spółka z o.o. z Dębicy  i inspektora nadzoru  P. Grzegorza Gurgul  dokonano odbioru  wykonanej stabilizacji osuwiska i odcinkowej odbudowy drogi w obszarze osuwiska  w m. Jurków w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień pn:

„Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 – 10+565 w miejscowości Jurków”

Zakres  zadania obejmował 40 m-wy odcinek drogi powiatowej. Zakres wykonanej stabilizacji zaistniałego osuwiska w pasie drogowym obejmował zabezpieczenie drogi w obszarze osuwiska palisadą żelbetową z pali żelbetowych wierconych DFF o średnicy 60 cm w rozstawie co 1 m wzdłuż drogi połączoną żelbetowym oczepem z pionową ścianą żelbetową o wysokości 2,7 mb  zapobiegającą przesuwaniu się gruntu pomiędzy palami, dodatkowo zastosowano ukośnie kotwy gruntowe , oraz dla zachowania bezpieczeństwa zamontowano  na konstrukcji żelbetowej bariery zabezpieczając. Drugim etap realizacji zadania była odbudowa zniszczonego odcinka drogi poprzez wykonanie  pełnej konstrukcji  korpusu drogowego tj.  podbudowy drogi, nawierzchni bitumicznej, odwodnienia liniowego oraz oznakowania drogowego .   

Wykonanie  przedmiotowego zadania przyczyniło się do przywrócenia ruchu na całej szerokości drogi powiatowej  relacji Mszana Górna – Podłopień  do poprzedniego jej biegu a tym samym poprawy warunków bezpieczeństwa w przejezdności, likwidacji dotychczasowego  utrudnienia w ruchu na wzniesieniu drogi jakim był wprowadzony ruch wahadłowy.

Koszt  realizacji zadania wyniósł :1.558.894,02 zł. brutto przy kwocie dofinansowania wynoszącej
1 243 179,00 zł brutto

Wykonanie tego zadania było możliwe dzięki pozyskanej przez Powiat Limanowski  80% dotacji celowej ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi . Pozostały udział finansowy w realizacji zadania stanowiły środki własne Powiatu.

Z dniem 13 września 2022 r. zaczął obowiązywać Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Jedną z płaszczyzn które Program obejmuje i nadaje jej priorytetowe znaczenie jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich budowę, modernizacje lub doposażenie. Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje iż Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania pn: „ Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego” W jego ramach zostanie wykonane oświetlenie dedykowane a także fakturowe oznakowanie nawierzchni spoczników przejść dla pieszych w miejscowościach: Kamienica ( rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 968 w centrum miejscowości ) i Tymbark ( rejon obiektów: „Orlik”, hala sportowa, przedszkole, biblioteka, miasteczko rowerowe). Ponadto uzupełnione zostanie oznakowanie poziome poprzez montaż punktowych elementów odblaskowych na dojazdach do przejść dla pieszych w Tymbarku, Wilczycach ( od szkoły w kierunku Jurkowa) oraz Starym Rybiu ( w rejonie kaplicy). Oczekiwanymi i pożądanymi rezultatami podjętych działań będą:

  • lepsza widoczność przechodniów znajdujących się lub wchodzących na przejścia dla pieszych
  • wzrost koncentracji uwagi kierowców w trakcie zbliżania się do przejścia, poprzez wyraźne odróżnienie samego przejścia od otoczenia.
  • możliwość wyraźnego rozróżnienia „granicy” pomiędzy jezdnią a poboczem gruntowym w sposób nie podlegający wahaniom pod wpływem zmiennych warunków widoczności (po zapadnięciu zmroku), co dodatkowo spowoduje wzmożenie uwagi kierowców w czasie dojazdu do przejścia

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje iż zakończone zostały inwestycje drogowe zrealizowane w ramach RFRD przy udziale dofinansowania ze środków budżetu państwa. Obecnie trwają procedury odbiorowe. W najbliższym czasie zostanie opublikowana obszerna relacja zawierająca zarówno materiały fotograficzne jak i filmowe.

29 lipca odbył się odbiór trzech przejść dla pieszych, przebudowanych w ramach I naboru /uzupełniającego na 2021 rok / do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W odbiorach uczestniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga,  Dyrektor PZD Marek Urbański oraz przedstawiciele wykonawców poszczególnych inwestycji.

Nowoczesne przejścia zlokalizowane są w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach :
– Siekierczyna ( przejście w rejonie szkoły w m. Siekierczyna ) – DP nr 1610K
– Pisarzowa ( przejście w rejonie kościoła w m. Pisarzowa ) – D 1551K
– Męcina ( przejście w rejonie kościoła w m. Męcina ) – DP 1551K

Celem zrealizowanych inwestycji było podniesienie poziomu ochrony pieszych uczestników ruchu, poprzez stworzenie przejść dla pieszych, wyposażonych zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie bezpieczeństwa a także wygody użytkowania i dostępności dla osób z dysfunkcjami fizycznymi. Każde z nowo powstałych przejść posiada m.in.: dedykowane oświetlenie z asymetrycznym rozsyłem strumienia światła, aktywne urządzenia ostrzegawcze, fakturowe oznakowanie nawierzchni ( dla osób z dysfunkcjami wzroku), pasy akustyczne.

Dzięki staraniom i zaangażowaniu Zarządu Powiatu Limanowskiego, przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Programu w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych.  Całkowity koszt zadania to 334.200,00 zł brutto.

Adres i godziny pracy

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
ul. Józefa Marka 9,
34-600 Limanowa

Pon. – Pt. 715 – 1515

Kontakt

tel.: 18 33-75-831, 18 33-37-831
fax.: 18 33-37-831

email: sekretariat@pzd.limanowa.pl
www: pzd.limanowa.pl

Nr konta

PL 32 88040000 0000 0019 9788 0008

 

Projekt i wykonanie N-SOFT
Back to top
Skip to content