W dniu dzisiejszym  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego ,     P. Agaty Zięba – Wicestarosty , P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD i P. Bogumiła Króla- Głównego Księgowego PZD  dokonano podpisania umowy z wykonawcą- Firmą  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  reprezentowanym przez P. Jarosława Prusak – Kierownika Grupy Tarnów na wykonanie zadania drogowego   pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne   na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902  w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski

Zakres robót pozostałych do wykonania obejmuje: odcinek I w km 5+831–8+250              [ dł. 2,4 km ] pomiędzy miejscowościami:  Kobyłczyna, Ujanowice  a Strzeszyce  oraz odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała  a Laskowa ( do mostu k/ Kościoła ). Ogółem  długości 6,3 km .  

Zakres robót będzie obejmował:

Odcinek I – wykonanie zatoki autobusowej w m. Kobyłczyna , odcinkowe wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem rejon pomiędzy CPN w Ujanowicach a Strzeszycami , likwidację przełomów zapadnięć, utwardzenie pobocza drogi, położenie nowych warstw bitumicznych wraz z wzmocnieniem siatką stalową, regulacja odwodnienia liniowego wzdłuż drogi, przebudowę zjazdów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem drogowym .

Odcinek II – odcinkową  pełną wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem pomiędzy Kamionką Małą a Laskową, likwidację zapadnięć i przełomów, wzmocnienie pobocza drogi , regulację odwodnienia liniowego, umocnienie odcinkowe skarp drogi, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy mostami w Laskowej, położenie nowych warstw bitumicznych jezdni wraz z wzmocnieniem siatką stalową  i częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza drogi, wykonanie nawierzchni utwardzonej  zatoki autobusowej  w rejonie mostu łukowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu  wraz z oznakowaniem drogowym.

W pierwszej kolejności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót będą prowadzone roboty na II odcinku  j.w.  pomiędzy Kamionką Małą a Laskową.

Zakończenie całości zakresu zadania  planowane jest do września 2024r.

Wartość  zadania  zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wynosi  21 832 851,08 zł. brutto. 

Współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .