14 września w Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla-  dokonano podpisania umów z wykonawcami: Firmą DROGDUD reprezentowaną przez Stanisława Staśko ze Słopnic oraz Firmą .P.D.M. LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej reprezentowaną przez prokurenta P. Annę Sułkowską na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice ,Powiat Limanowski”

Obszar realizacji zadania obejmuje poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drodze powiatowej relacji Zamieście – Zalesie w miejscowości Słopnice „Górne” –(rejon Szkoły Podstawowej oraz oś. Piechoty i Pachuty).  Zakres zadania wykonywanego przez Firmę DROGBUD będzie obejmował: roboty przygotowawcze, likwidację zapadnięć i przełomów w jezdni , regulację odwodnienia, utwardzenie poboczy, remont chodnika, wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia i dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu i wzroku poprzez fakturowe wykonanie oznakowania nawierzchni na części chodnika, montaż tablic informacyjnych o obowiązującej prędkości tzw, radarów, remont nawierzchni na zatoce, oznakowanie drogowe zarówno pionowe i poziome, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni w rejonie Szkoły Podstawowej.

Wartość w/w zakresu robót zgodnie z umową : 1 187 860,97 zł. brutto

Zakres zadania wykonywanego przez Firmę P.D.M. LIMDROG będzie obejmował roboty bitumiczne w rejonie pomiędzy istniejącymi mostami oś. Piechoty, oś. Pachuty odcinek ok. 820 mb: wykonanie warstwy wyrównawczej , wzmocnienie nawierzchni geosiatką , wykonanie warstwy ścieralnej , oznakowanie poziome wraz z montażem elementów odblaskowych .

Wartość w/w zakres robót zgodnie z umową: 771 711,23 zł. brutto.

Planowana realizacja robót remontowych przewidziana jest na przełomie m-cy wrzesień/listopad br.

Realizacja w/w zadania możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski dofinansowania z dostępnych funduszy pomocowych : Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak i Funduszu Leśnego.