W uzupełnieniu do informacji Starosty Limanowskiego z dnia 19 stycznia 2023 r, Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  informuje, iż w związku z pojawieniem się i prognozowanym utrzymywaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych , przesuwa w czasie planowane pierwotnie na dzień 24 stycznia br. zamknięcie drogi powiatowej nr 1626 K w m. Kasina Wielka, związane z rozpoczęciem przebudowy przepustów pod w/w drogą powiatową w rejonie osiedla „Paluszki”

Nowy termin zamknięcia drogi przewidywany jest na dzień 30 stycznia 2023 – o ile warunki pogodowe pozwolą na pełnoskalowe rozpoczęcie robót budowlanych.

O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Informacja Starosty Powiatowego

Przepusty w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne będą zmodernizowane .

We wtorek (10 stycznia) w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięby – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą : Przedsiębiorstwo-Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej na modernizację obiektów inżynierskich (przepustów)  w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie gminy Mszana Dolna. Koszt zadania opiewa na kwotę przeszło 2 mln zł. Samorząd zdobył 1 mln 862 tys. zł dofinansowania w ramach tzw. popeegerowskiego programu pomocowego z Polskiego Ładu. W ramach inwestycji zakładana jest odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka, obejmująca w swym zakresie przebudowę dwóch przepustów okularowych na tzw. ramowe w miejscowości Kasina Wielka (rejon oś. Paluszki) wraz z zabezpieczeniami brzegowymi korpusu drogi oraz remont istniejącego przepustu trójokularowego w ciągu drogi powiatowej 1625K Tenczyn-Mszana Dolna w miejscowości Glisne (poniżej drogi dojazdowej do kościoła).

Szczegółowy zakres robót będzie obejmował: roboty rozbiórkowe istniejących przepustów, wykonanie żelbetowych przepustów skrzynkowych tzw. ramowych, wykonanie studni osadowych, ścianek czołowych i skrzydeł, wykonanie umocnień brzegów wlotów i wylotów przepustów, odtworzenie korpusu drogowego wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, pobocza i elementów zabezpieczających.

W dniu 24.11.2022 r.  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego,  P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD, radnych powiatowych: oraz  przedstawicieli Wykonawcy: Firmy REMOST Spółka z o.o. z Dębicy  i inspektora nadzoru  P. Grzegorza Gurgul  dokonano odbioru  wykonanej stabilizacji osuwiska i odcinkowej odbudowy drogi w obszarze osuwiska  w m. Jurków w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień pn:

„Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 – 10+565 w miejscowości Jurków”

Zakres  zadania obejmował 40 m-wy odcinek drogi powiatowej. Zakres wykonanej stabilizacji zaistniałego osuwiska w pasie drogowym obejmował zabezpieczenie drogi w obszarze osuwiska palisadą żelbetową z pali żelbetowych wierconych DFF o średnicy 60 cm w rozstawie co 1 m wzdłuż drogi połączoną żelbetowym oczepem z pionową ścianą żelbetową o wysokości 2,7 mb  zapobiegającą przesuwaniu się gruntu pomiędzy palami, dodatkowo zastosowano ukośnie kotwy gruntowe , oraz dla zachowania bezpieczeństwa zamontowano  na konstrukcji żelbetowej bariery zabezpieczając. Drugim etap realizacji zadania była odbudowa zniszczonego odcinka drogi poprzez wykonanie  pełnej konstrukcji  korpusu drogowego tj.  podbudowy drogi, nawierzchni bitumicznej, odwodnienia liniowego oraz oznakowania drogowego .   

Wykonanie  przedmiotowego zadania przyczyniło się do przywrócenia ruchu na całej szerokości drogi powiatowej  relacji Mszana Górna – Podłopień  do poprzedniego jej biegu a tym samym poprawy warunków bezpieczeństwa w przejezdności, likwidacji dotychczasowego  utrudnienia w ruchu na wzniesieniu drogi jakim był wprowadzony ruch wahadłowy.

Koszt  realizacji zadania wyniósł :1.558.894,02 zł. brutto, natomiast kwota dofinansowania, uzyskana przez Powiat Limanowski z dotacji celowej ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi wyniosła 1 243 179,00 zł brutto – co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania.

Pozostały udział finansowy w realizacji zadania stanowiły środki własne Powiatu.

W dniu dzisiejszym  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, P. Agaty Zięba – Wicestarosty,  P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD, inspektora nadzoru P. Janusza Burkata oraz przedstawiciela wykonawcy P.U.I.  BUDMOST  P. Rafała Jędrzejek z Laskowej dokonano odbioru wykonanej Przebudowy obiektu mostowego nr JNI 35000259  w km 17+889   wraz   z wykonaniem odcinkowej przebudowy drogi powiatowej 1609K na  dojazdach do mostu  w miejscowości  Zbludza  
w ramach zadania pn:

„ Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-
    Kamienica w m. Stara Wieś i Zbludza   wraz  z dojazdami” 

Zakres prac mostowych obejmował: częściową rozbiórkę wyposażenia mostu, wykonanie wzmocnienia ustroju nośnego, przebudowę skrzydeł, wykonanie płyt przejściowych, roboty izolacyjne i zabezpieczające, umocnienie stożków, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wspornika chodnikowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa – bariery, poręcza stalowe. Zakres prac drogowych na dojazdach do mostu ( odcinek  dł. 707 mb – od istniejącej zatoki autobusowej do wysokości kapliczki ) obejmował: roboty nawierzchniowe jezdni poprzez korektę niwelety, likwidację licznych zapadnięć w jezdni, przełomów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem do szerokości  6,0 mb , miejscowe poszerzenia jezdni na łukach, utwardzenie pobocza,  wykonanie zatoki autobusowej i peronów przystankowych komunikacji publicznej, montaż barier zabezpieczających, wykonanie dojść i nawierzchni           z kostki brukowej w obszarach wiat przystankowych i kapliczki przydrożnej, utwardzenie placu postojowego, uregulowanie odwodnienia poprzez wyłożenie rowu otwartego płytami ażurowymi , przebudowa przepustów na zjazdach, wykonanie utwardzonych bitumicznie zjazdów indywidualnych , wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym, oraz oznakowanie drogowe.

Wartość wykonanych robót mostowo-drogowych; 3.076.092,82 zł brutto.

Wykonanie zadanie było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski  50%  dofinansowaniu
z środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1,5 mln zł.  Pozostały udział finansowy stanowiły środki własne budżetu Powiatu.

Zrealizowane zadanie było kolejnym etapem poprawy stanu technicznego istniejących obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego , a tym samym likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy ( dotychczasowa nośność – 15 ton ), oraz poprawy warunków bezpieczeństwa  i przejezdności zarówno na obiekcie mostowym jak i dojazdach.

Wykonawcą zadania : Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej

1 grudnia 2022 r. w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego, Grzegorza Gurgula inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Firmy Elektrical Daniela Dziedzica dokonano odbioru wykonanych elementów poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych.

Prace odbywały się w ramach zadania pn: „ Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego”, zrealizowane dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 93% dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa, z programu pomocowego ,,Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w wysokości 100.000,00 zł.

W ramach programu wykonano:

1. Dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych wraz z elementami dla osób niepełnosprawnych tzw. brajlery:

– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica (rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką) w centrum Kamienicy.

– przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark (w obrębie kompleksu sportowego na wysokości przedszkola, biblioteki) w Tymbarku

2. Oznakowanie poziome polegające na montażu punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” wzdłuż poboczy bitumicznych dróg powiatowych:

– w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Wilczyce Gmina Dobra w kierunku Jurkowa (po stronie lewej od istniejącego

chodnika przy Szkole Podstawowej do nowo wykonanego peronu przystankowego poniżej skrzyżowania z drogą w kierunku m. Łętowe – odcinek 1,1 km)

– w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa -Rupniów na dojeździe do przejścia dla pieszych na wysokości Kościoła w m. Stare Rybie od obu stronach przejścia na długości po 50 m

– w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark po stronie prawej od istniejącej zatoki autobusowej – rejon skrzyżowania z drogą nr 1617K w kierunku Piekiełka do istniejącego chodnika – rejon boiska sportowego w Tymbarku odcinek 0,5 km

 Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł: 107.603,82 zł brutto, w tym:

– montaż dedykowanego oświetlenia przejść – koszt 64.994,82 zł brutto – wykonawca Firma ELEKTRICAL z Limanowej

– montaż punktowych elementów odblaskowych, tzw. „kocich oczek”– koszt 34 809,00 zł brutto – wykonawca Firma WIMAL

Kolejna umowa na remont drogi powiatowej podpisana

W dniu dzisiejszym 15 listopada 2022 r. w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięba – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD Limanowa i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki reprezentowanym przez Panią Grażynę Duda i Pana Andrzeja Dudę, na realizację zadania drogowego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski”.

Zadanie realizowane będzie na odcinku długości 4,5 km począwszy od ronda przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej przez Podobin do wysokości osiedla Papiernia w Niedźwiedziu. Zakończenie przewidziane jest w roku 2024.

Zakres prac przewiduje:

– odcinkowy remont chodnika ul. Orkana (strona prawa),

– likwidację zapadnięć, przełomów,

– odcinkowe wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Orkana i na pograniczu miejscowości Podobin i Niedźwiedź,

– utwardzenie bitumiczne poboczy drogi i placów postojowych w obszarze strefy przemysłowej,

– wykonanie poszerzonego bitumicznie pobocza szer. 1,5 mb od przejścia dla pieszych na końcu strefy przemysłowej w ul. Orkana w Mszanie Dolnej do istniejącego chodnika w m. Podobin (strona lewa),

– uregulowanie odwodnienia linowego,

– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– modernizacja przejść pieszych wraz z oznakowaniem drogowym,

– remont istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wartość wykonawcza zadania: 4.800.079,26 zł brutto

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

W dniu 15 listopada 2022 r. w obecności Pana Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Pani Agaty Zięba – Wicestarosty, Pana Marka Urbańskiego – Dyrektora PZD Limanowa i Pana Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki reprezentowanym przez Panią Grażynę Duda i Pana Andrzeja Dudę, na realizację zadania drogowego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski”.

Zadanie realizowane będzie na odcinku długości 4,5 km począwszy od ronda przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej przez Podobin do wysokości osiedla Papiernia w Niedźwiedziu. Zakończenie przewidziane jest w roku 2024.
Zakres prac przewiduje: – odcinkowy remont chodnika ul. Orkana (strona prawa),
– likwidację zapadnięć, przełomów,
– odcinkowe wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Orkana i na pograniczu miejscowości Podobin i Niedźwiedź,
– utwardzenie bitumiczne poboczy drogi i placów postojowych w obszarze strefy przemysłowej,
– wykonanie poszerzonego bitumicznie pobocza szer. 1,5 mb od przejścia dla pieszych na końcu strefy przemysłowej w ul. Orkana w Mszanie Dolnej do istniejącego chodnika w m. Podobin (strona lewa),
– uregulowanie odwodnienia linowego,
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– modernizacja przejść pieszych wraz z oznakowaniem drogowym,
– remont istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wartość wykonawcza zadania: 4.800.079,26 zł brutto

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

W dniu 24.11.2022 r.  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego,  P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD, radnych powiatowych: oraz  przedstawicieli Wykonawcy: Firmy REMOST Spółka z o.o. z Dębicy  i inspektora nadzoru  P. Grzegorza Gurgul  dokonano odbioru  wykonanej stabilizacji osuwiska i odcinkowej odbudowy drogi w obszarze osuwiska  w m. Jurków w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień pn:

„Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 – 10+565 w miejscowości Jurków”

Zakres  zadania obejmował 40 m-wy odcinek drogi powiatowej. Zakres wykonanej stabilizacji zaistniałego osuwiska w pasie drogowym obejmował zabezpieczenie drogi w obszarze osuwiska palisadą żelbetową z pali żelbetowych wierconych DFF o średnicy 60 cm w rozstawie co 1 m wzdłuż drogi połączoną żelbetowym oczepem z pionową ścianą żelbetową o wysokości 2,7 mb  zapobiegającą przesuwaniu się gruntu pomiędzy palami, dodatkowo zastosowano ukośnie kotwy gruntowe , oraz dla zachowania bezpieczeństwa zamontowano  na konstrukcji żelbetowej bariery zabezpieczając. Drugim etap realizacji zadania była odbudowa zniszczonego odcinka drogi poprzez wykonanie  pełnej konstrukcji  korpusu drogowego tj.  podbudowy drogi, nawierzchni bitumicznej, odwodnienia liniowego oraz oznakowania drogowego .   

Wykonanie  przedmiotowego zadania przyczyniło się do przywrócenia ruchu na całej szerokości drogi powiatowej  relacji Mszana Górna – Podłopień  do poprzedniego jej biegu a tym samym poprawy warunków bezpieczeństwa w przejezdności, likwidacji dotychczasowego  utrudnienia w ruchu na wzniesieniu drogi jakim był wprowadzony ruch wahadłowy.

Koszt  realizacji zadania wyniósł :1.558.894,02 zł. brutto przy kwocie dofinansowania wynoszącej
1 243 179,00 zł brutto

Wykonanie tego zadania było możliwe dzięki pozyskanej przez Powiat Limanowski  80% dotacji celowej ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi . Pozostały udział finansowy w realizacji zadania stanowiły środki własne Powiatu.

Z dniem 13 września 2022 r. zaczął obowiązywać Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Jedną z płaszczyzn które Program obejmuje i nadaje jej priorytetowe znaczenie jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich budowę, modernizacje lub doposażenie. Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje iż Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania pn: „ Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego” W jego ramach zostanie wykonane oświetlenie dedykowane a także fakturowe oznakowanie nawierzchni spoczników przejść dla pieszych w miejscowościach: Kamienica ( rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 968 w centrum miejscowości ) i Tymbark ( rejon obiektów: „Orlik”, hala sportowa, przedszkole, biblioteka, miasteczko rowerowe). Ponadto uzupełnione zostanie oznakowanie poziome poprzez montaż punktowych elementów odblaskowych na dojazdach do przejść dla pieszych w Tymbarku, Wilczycach ( od szkoły w kierunku Jurkowa) oraz Starym Rybiu ( w rejonie kaplicy). Oczekiwanymi i pożądanymi rezultatami podjętych działań będą:

  • lepsza widoczność przechodniów znajdujących się lub wchodzących na przejścia dla pieszych
  • wzrost koncentracji uwagi kierowców w trakcie zbliżania się do przejścia, poprzez wyraźne odróżnienie samego przejścia od otoczenia.
  • możliwość wyraźnego rozróżnienia „granicy” pomiędzy jezdnią a poboczem gruntowym w sposób nie podlegający wahaniom pod wpływem zmiennych warunków widoczności (po zapadnięciu zmroku), co dodatkowo spowoduje wzmożenie uwagi kierowców w czasie dojazdu do przejścia

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje iż zakończone zostały inwestycje drogowe zrealizowane w ramach RFRD przy udziale dofinansowania ze środków budżetu państwa. Obecnie trwają procedury odbiorowe. W najbliższym czasie zostanie opublikowana obszerna relacja zawierająca zarówno materiały fotograficzne jak i filmowe.

29 lipca odbył się odbiór trzech przejść dla pieszych, przebudowanych w ramach I naboru /uzupełniającego na 2021 rok / do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W odbiorach uczestniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga,  Dyrektor PZD Marek Urbański oraz przedstawiciele wykonawców poszczególnych inwestycji.

Nowoczesne przejścia zlokalizowane są w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach :
– Siekierczyna ( przejście w rejonie szkoły w m. Siekierczyna ) – DP nr 1610K
– Pisarzowa ( przejście w rejonie kościoła w m. Pisarzowa ) – D 1551K
– Męcina ( przejście w rejonie kościoła w m. Męcina ) – DP 1551K

Celem zrealizowanych inwestycji było podniesienie poziomu ochrony pieszych uczestników ruchu, poprzez stworzenie przejść dla pieszych, wyposażonych zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie bezpieczeństwa a także wygody użytkowania i dostępności dla osób z dysfunkcjami fizycznymi. Każde z nowo powstałych przejść posiada m.in.: dedykowane oświetlenie z asymetrycznym rozsyłem strumienia światła, aktywne urządzenia ostrzegawcze, fakturowe oznakowanie nawierzchni ( dla osób z dysfunkcjami wzroku), pasy akustyczne.

Dzięki staraniom i zaangażowaniu Zarządu Powiatu Limanowskiego, przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Programu w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych.  Całkowity koszt zadania to 334.200,00 zł brutto.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w związku z rozpoczętymi pracami drogowymi związanymi z usunięciem miejscowych zapadnięć i przełomów na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica obejmujących miejscowości Roztoka, Zalesie i Zbludza (tj. od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Młyńczysk do miejscowości Zbludza) nastąpią miejscowe utrudnienia w ruchu drogowym. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Planowane zakończenie robót remontowych przewidziane jest na dzień 26.07.2022r. (wtorek).

Za utrudnienia przepraszamy, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności jazdy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, iż z dniem 11 lipca 2022 roku, firma REMOST Sp. z o. o. z Debicy, rozpocznie prace związane ze stabilizacja osuwiska i odbudową drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Jurków.  Planowane zakończenie prac i przywrócenie pełnej przejezdności to 30 listopad 2022 r.

 W związku z powyższym, w okresie trwania robót budowlanych należy liczyć się  z utrudnieniami w ruchu. Zarówno Wykonawca jak i Inwestor, dołożą wszelkich starań aby zapewnić płynny przebieg prac i do maksimum ograniczyć zarówno czas jak też zakres uciążliwości.  Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Inwestycja realizowana będzie przy dofinansowaniu ze środków Rezerwy Celowej Budżetu Państwa Na Usuwanie Skutków Ruchów Osuwiskowych Ziemi.

Więcej informacji na stronie:   https:// pzd.limanowa.pl w zakładce „Działania Informacyjne”

Dzisiaj, 01 czerwca w Starostwie Powiatowym w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego  i P. Agaty Zięba – Wicestarosty, P. Marka Urbańskiego  -Dyrektora PZD oraz P. Bogumiła Król  -Głównego Księgowego PZD została podpisana z firmę REMOST Sp. z o.o. z Dębicy  umowa na wykonanie zadania drogowego pod nazwą :

„Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 – 10+565 w miejscowości Jurków”

Przedmiotem realizacji zadania jest zabezpieczenie zagrożonego 40 mb odcinka drogi  powiatowej konstrukcją oporową w postaci palisady żelbetowej z pali żelbetowych połączonych w poziomie terenu żelbetowym oczepem z pionową ścianą żelbetową zapobiegającą przesuwaniu się gruntu między palami. Ponadto zastosowane będą kotwy gruntowe utrzymujące konstrukcję oporową. Zakres robót drogowych będzie obejmował odbudowę zniszczonego odcinka drogi na długości 40 mb , wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniem odwodnienia liniowego i montażem urządzeń zabezpieczających- bariery energochłonne.

Koszt zadania to 1.558.894,02 zł brutto ,a termin realizacji do dnia  30 listopada 2022 r.

Realizacja zadania wspófinansowana jest w ramach pozyskanych przez Zarząd Powiatu  80% dotacji celowej ze środków budżetu państwa – rezerwy celowej na zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Dzisiaj, 01 czerwca w Starostwie Powiatowym w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego  i P. Agaty Zięba – Wicestarosty, P. Marka Urbańskiego  -Dyrektora PZD oraz P. Bogumiła Król  -Głównego Księgowego PZD została podpisana z Przedsiębiorstwem Usługowo- Inżynieryjnym BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej umowa na wykonanie zadania drogowego pod nazwą :

„Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zbludza wraz z dojazdami”

Zakres zadania będzie obejmował przebudowę mostu do nośności 40 ton przez: rozbiórkę wyposażenia obiektu mostowego i płyty mostu, wykonanie wzmocnienia ustroju nośnego polegającą na wykonaniu zespolonej płyty, przebudowę skrzydeł, wykonanie płyt przejściowych, przebudowę ścianek zaplecznych oraz poprzecznic nad skrajnymi podporami, roboty izolacyjne i zabezpieczające, montaż wyposażenia mostu (krawężniki, bariero-poręcze stalowe, nawierzchnia asfaltowa), umocnienie stożków nasypowych, przebudowę dojazdów do mostu w zakresie dopasowania do nowej niwelety mostu, przebudowę chodników w zakresie dopasowania niwelety nowego mostu do istniejącej drogi, wykonanie nawierzchni na obiekcie, montaż barier ochronnych

Zakres robót drogowych  na dojazdach do mostu  – odcinek ok. 707 mb będzie obejmował : roboty rozbiórkowe nawierzchni, położenie nowej nawierzchni z dostosowaniem do niwelety mostu, przebudowę zjazdów, regulację odwodnienia liniowego, umocnienie rowu otwartego płytami ażurowymi , wykonanie zatoki autobusowej , przejścia dla pieszych , montaż barier ochronnych , wykonanie utwardzenia pobocza drogi , remont przepustów drogowych

Koszt realizacja zadania to  3.076.092,82 zł brutto, Termin realizacji zadania do 30 listopada 2022 r.

Inwestycja dofinansowana jest w ramach pozyskanych przez Zarząd Powiatu  dofinansowaniu w wysokości  1.500.000,00zł. ze środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej:

Pozostały udział finansowy  stanowią środki własne Powiatu .

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, iż z dniem 9 maja 2022 r. oddane zostały do użytkowania 3 nowe przejścia dla pieszych zlokalizowane przy drogach powiatowych w miejscowościach: Niedźwiedź, Limanowa oraz Łukowica. Powstały one w ramach I naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Celem zrealizowanych inwestycji było stworzenie przejść dla pieszych, wyposażonych zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie bezpieczeństwa a także wygody użytkowania i dostępności dla osób z dysfunkcjami fizycznymi. Każde zatem z nowo powstałych przejść posiada: dedykowane oświetlenie z asymetrycznym rozsyłem strumienia światła, aktywne urządzenia ostrzegawcze, fakturowe oznakowanie nawierzchni ( dla osób z dysfunkcjami wzroku), pasy akustyczne, oraz wiele innych rozwiązań.

Wybudowano nowe przejścia w miejscowościach:

  1. Niedźwiedź (os. Papiernia) – budowa nowego przejścia koszt całkowity 92 435,34 zł wysokość dofinansowania 71 389,00
  2. Łukowica ( centrum) – budowa nowego przejścia koszt całkowity 118 627,12 zł wysokość dofinansowania 58 409,00
  3. Limanowa ( rejon skrzyżowania ul. J. Marka z ul. Spacerową) – przebudowa istniejącego przejścia na ul. J.Marka i budowa nowego przejścia na ul. Spacerowej koszt całkowity 128 415,27 zł wysokość dofinansowania 98 253,00

Wkrótce w zakładce “RFRD – przejścia dla pieszych ” dostępne będą materiały foto.

Jednocześnie informujemy że w drugiej dekadzie lipca 2022 r zakończona zostanie przebudowa kolejnych trzech przejść dla pieszych, realizowanych w ramach tego samego Programu w miejscowościach: Siekierczyna, Pisarzowa oraz Męcina.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych zakwalifikowanych do  dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  W ramach naboru wniosków na 2022 rok, na liście podstawowej znalazło się zadanie Powiatu Limanowskiego pn;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 K Mszana Górna – Wilczyce w km od 2+850 do km 5+310  w miejscowości Łętowe, Powiat Limanowski”

Całkowity koszt inwestycji wynosi 12 028 150,27 przy kwocie dofinansowania w wysokości 6 014 075,00 zł stanowiącej 50% wartości zadania. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2024.

Ponadto, na liście rezerwowej znalazły się następujące zadania remontowe:   

– Remont drogi powiatowej nr 1614 K Słopnice – Chyszówki – Jurków  w km od 0+000  do km 10+507

( obiekty mostowe w km 4+331, 8+622, 9+101, 9+781, 10+437 ) w miejscowości Słopnice, Chyszówki i Jurków, Powiat Limanowski

– Remont drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna – Hucisko w km od 0+050 do km  5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź,  Powiat Limanowski.

Uzyskanie dofinansowania w ramach listy rezerwowej, możliwe będzie z chwilą powstania oszczędności w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych na zadania z listy podstawowej.

Podkreślić należy iż aktualnie trwają roboty budowlane związane z kontynuacją 4 inwestycji drogowych realizowanych w systemie wieloletnim , przy udziale środków pozyskanych w poprzednich edycjach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W/w prace obejmują następujące drogi powiatowe:

– nr 1616 K w m. Łostówka i Wilczyce

– nr 1555 K na odcinku Kobyłczyna – Ujanowice – Kamionka Mała  – Laskowa

– nr 1616 K na odcinku Wilczyce – Jurków – Dobra

– nr 1618 K na odcinku Rupniów – Szyk  

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.