W dniu dzisiejszym  w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, P. Agaty Zięba – Wicestarosty,  P. Marka Urbańskiego -Dyr. PZD, inspektora nadzoru P. Janusza Burkata oraz przedstawiciela wykonawcy P.U.I.  BUDMOST  P. Rafała Jędrzejek z Laskowej dokonano odbioru wykonanej Przebudowy obiektu mostowego nr JNI 35000259  w km 17+889   wraz   z wykonaniem odcinkowej przebudowy drogi powiatowej 1609K na  dojazdach do mostu  w miejscowości  Zbludza  
w ramach zadania pn:

„ Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-
    Kamienica w m. Stara Wieś i Zbludza   wraz  z dojazdami” 

Zakres prac mostowych obejmował: częściową rozbiórkę wyposażenia mostu, wykonanie wzmocnienia ustroju nośnego, przebudowę skrzydeł, wykonanie płyt przejściowych, roboty izolacyjne i zabezpieczające, umocnienie stożków, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wspornika chodnikowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa – bariery, poręcza stalowe. Zakres prac drogowych na dojazdach do mostu ( odcinek  dł. 707 mb – od istniejącej zatoki autobusowej do wysokości kapliczki ) obejmował: roboty nawierzchniowe jezdni poprzez korektę niwelety, likwidację licznych zapadnięć w jezdni, przełomów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem do szerokości  6,0 mb , miejscowe poszerzenia jezdni na łukach, utwardzenie pobocza,  wykonanie zatoki autobusowej i peronów przystankowych komunikacji publicznej, montaż barier zabezpieczających, wykonanie dojść i nawierzchni           z kostki brukowej w obszarach wiat przystankowych i kapliczki przydrożnej, utwardzenie placu postojowego, uregulowanie odwodnienia poprzez wyłożenie rowu otwartego płytami ażurowymi , przebudowa przepustów na zjazdach, wykonanie utwardzonych bitumicznie zjazdów indywidualnych , wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym, oraz oznakowanie drogowe.

Wartość wykonanych robót mostowo-drogowych; 3.076.092,82 zł brutto.

Wykonanie zadanie było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski  50%  dofinansowaniu
z środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1,5 mln zł.  Pozostały udział finansowy stanowiły środki własne budżetu Powiatu.

Zrealizowane zadanie było kolejnym etapem poprawy stanu technicznego istniejących obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego , a tym samym likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy ( dotychczasowa nośność – 15 ton ), oraz poprawy warunków bezpieczeństwa  i przejezdności zarówno na obiekcie mostowym jak i dojazdach.

Wykonawcą zadania : Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej