Zakres działania Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej :

1.Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi, tj. “Zarządu Powiatu” Limanowskiego – zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Limanowskiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji utrzymania i ochrony dróg, jak również zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

2.Do zakresu działania Powiatowego Zarządu Dróg należą w szczególności następujące zadania:
1) z ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy , utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. koordynacja robót w pasie drogowym,
 7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 8. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 9. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 10. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 11. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 12. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstawać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 13. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 15. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
 16. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 17. proponowanie zaliczania do kategorii dróg powiatowych,
 18. ustalanie przebiegu dróg powiatowych,
 19. opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 20. wydawanie opinii o przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,
 21. przejęcie własności dróg zaliczonych do powiatowych,
 22. prowadzenie zarządu gruntami w pasie drogowym.

2) z ustawy z dnia 29.VIII.1997r.o finansowaniu dróg publicznych:

 1. finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, zarządzania nimi oraz zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.3) z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym:
 2. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
 3. wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,
 4. wydawanie zezwoleń na przewóz ładunków ponadnormatywnych, jeżeli przejazd ma się rozpocząć na drodze powiatowej,
 5. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, jeżeli impreza ma się rozpocząć na drodze powiatowej lub gminnej.

4) z rozporządzenia RM z 5 lipca 1994r.w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych:

 1. wprowadzanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych i gminnych oraz ustalanie stawek opłat dla poszczególnych miast oraz odcinków dróg,

5) z rozporządzenia MT i GM z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie:

 1. współdziałanie z dyrekcją kolei w sprawach bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi,

6) z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.- o samorządzie powiatowym:

 1. zapobieganie klęskom żywiołowym i ich skutkom, współdziałanie w usuwaniu szkód na drogach,

3. Powiatowy Zarząd Dróg współpracuje z Komendantem Powiatowym Policji i organami Gmin w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz planowania robót drogowych.

4. Powiatowy Zarząd Dróg może wykonywać zadania gminy lub powierzone przez administrację rządową lub samorządową w województwie, po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację.