ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Organizacyjny (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania Powiatowego Zarządu Dróg, w Limanowej zwanego dalej ”Zarządem Dróg ”

§ 2

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej jest jednostką budżetową Powiatu Limanowskiego nadzorowaną przez Zarząd Powiatu Limanowskiego.

§ 3

 1. Zarząd Dróg działa w szczególności na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
 2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
 7. Uchwały Nr V/31/99 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej
 8. Uchwały Nr XXXIV/307/06 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Limanowej.
 9. Regulaminu

§ 4

Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Limanowa.

§ 5

Zasięg działania Zarządu Dróg obejmuje obszar Powiatu Limanowskiego.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot i zakres działania

§ 6

 1. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg jest w szczególności wykonywanie obowiązków Zarządcy Drogi tj. Zarządu Powiatu Limanowskiego z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, w tym obowiązków o jakich mowa  w art. 20 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) polegających na:

1) opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącym informowaniu o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnieniu funkcji inwestora;

4) utrzymaniu nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2;

5) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowaniu infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywaniu innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacji robót w pasie drogowym;

8) wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg oraz pobieraniu opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzeniu ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianiu ich na żądanie uprawnionym organom;

9a) sporządzaniu informacji o drogach publicznych oraz przekazywaniu ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

10) przeprowadzaniu okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

10a) badaniu wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) wykonywaniu robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12) przeciwdziałaniu niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13) przeciwdziałaniu niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14) wprowadzaniu ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczaniu objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywaniu okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16) utrzymywaniu zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

17) nabywaniu nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

18) nabywaniu nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

19) zarządzaniu i utrzymywaniu kanałów technologicznych i pobieraniu opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7;

20) zarządzaniu bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.

 1. Zarząd Dróg wykonuje także swoje obowiązki w zakresie przewidzianym w szczególności w:
 1. przepisach o których mowa w § 3 Regulaminu,
 2. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);
 5. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264);
 6. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.);
 7. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.);
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744 z późn. zm.);
 9. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583);
 10. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582);
 11. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 2141).
 12. innych przepisach szczególnych
 1. Zarząd Dróg współpracuje z Komendantem Powiatowym Policji i organami Gmin w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz planowania robót drogowych.
 2. Za zgodą Zarządu Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg może wykonywać zadania gminy lub powierzone przez administrację rządową lub samorządową w województwie, po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację.

ROZDZIAŁ III

Organizacja wewnętrzna

§ 7

 1. Do wykonywania zadań, o których mowa w rozdziale II w Zarządzie Dróg tworzy się  stanowiska  pracy  i komórki organizacyjne:
 1. Dyrektor
 2. Zastępca Dyrektora
 3. Główny Księgowy
 4. Księgowość
 5. Kadry, Płace, Administracja
 6. Zamówienia Publiczne
 7. Realizacja Inwestycji
 8. Obsługa Geodezyjna
 9. Bieżąca Działalność
 10. Służba Liniowa

§ 8

 1. Na czele Zarządu Dróg stoi dyrektor, którego zatrudnia Zarząd Powiatu i ustala jego wynagrodzenie. Dyrektor  Zarządu  Dróg  kieruje  jego  działalnością,  reprezentuje  go  na  zewnątrz  i  ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Zarządu Dróg, określonych ustawami oraz Regulaminem.
 2. Dyrektor Zarządu Dróg jest uprawniony do załatwiania spraw i podejmowania czynności prawnych, a szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w granicach upoważnień udzielonych stosownie do obowiązujących przepisów prawa przez Zarząd Powiatu Limanowskiego lub  przez Starostę Limanowskiego.
 3. Dyrektor Zarządu Dróg działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania i działają w ramach upoważnień udzielonych im przez dyrektora Zarządu Dróg.
 4. W czasie nieobecności dyrektora Zarządu Dróg obowiązki jego pełni Zastępca Dyrektora. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.
 5. Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia dyrektor Zarządu Dróg w porozumieniu z Zarządem Powiatu.
 6. Zarząd Dróg działa według Schematu Organizacyjnego, który stanowi załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu.
 7. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy, określają zakresy czynności pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, które ustala dyrektor Zarządu Dróg.
 8. Dyrektor Zarządu Dróg może powołać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo – doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Zarządu Dróg, przedstawiciele instytucji współpracujących z Zarządem Dróg oraz eksperci.

ROZDZIAŁ IV

Zasady gospodarki finansowej Zarządu Dróg


§ 9

Zarząd Dróg jest jednostka budżetową, która pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu Limanowskiego.

§ 10

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określają przepisy dotyczące jednostek sektora finansów publicznych.


§ 11

Podstawą gospodarki finansowej Zarządu Dróg jest roczny plan dochodów i wydatków.

§ 12

Zarząd Dróg posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 13

Rachunkowość Zarządu Dróg prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości przez jednostki budżetowe sektora finansów publicznych.

§14

Do Zarządu Dróg należy przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie określonym odrębnym regulaminem.


ROZDZIAŁ V

Zasady wynagradzania pracowników Zarządu Dróg

§ 15

Zasady wynagradzania i premiowania pracowników Zarządu Dróg określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§ 16

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego dokonywana będzie w trybie przewidzianym dla jego nadania.