W dniu 23.05.2023r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej   
w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, P. Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD
i P. Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD  dokonano podpisania umowy z wykonawcą:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID”  G.A. Duda  Sp.J. z Łostówki  reprezentowanym przez  P. Andrzeja Dudę  na realizację zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana w km od 10+178 do km 12+252  etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” . Zakres wykonania I etapu zadania w centrum Jadamwoli od pogranicza z miejscowością Jastrzębie na odcinku sięgającym 1,2 km  obejmuje: wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem  do 6,0 mb , przebudowę przepustów ,utwardzenie poboczy, wykonanie zatok i peronów przystankowych , , przejść dla pieszych oraz oznakowanie  drogowe. Wartość zadania wynosi  3.639.967,23 zł. brutto,  z 6-cio miesięcznym terminem wykonania. Wykonanie zadania jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat  50% dofinansowaniu  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . Partnerem zadania w zakresie wykonania chodnika jest Gmina Łukowica.