W dniu dzisiejszym tj. 29.03.2023 r. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności P. Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego , P. Agaty Zięba -Wicestarosty  oraz P. Marka Urbańskiego-Dyrektora PZD i P.Bogumiła Króla–Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umów na wykonanie w roku 2023 zadań drogowych związanych z odcinkowym remontem dróg powiatowych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego”.  

      Realizacja przedmiotowego zadania będzie obejmować  odcinki dróg o łącznej długości 10 km  i jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat  95% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych. Wartość całkowita zadania wynosi: 14 411 512,20 zł.

Umowy na wykonawstwo podpisano z czterema wykonawcami, którymi są:

1/Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG   Sp. z o.o.  z Limanowej   reprezentowane przez P. Macieja Szkarłata – Prezesa Zarządu. Zakres zadania umownego będzie obejmował odcinki o łącznej długości 4,4 km (m. Siekierczyna-Kanina-Przyszowa, m. Stronie oraz m. Łukowica ) na co przeznaczono 5.200.000,00 zł brutto.

2/ Firma: ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza  reprezentowana przez. P. Katarzynę Chełmecką -Lech – Prezes  Zarządu . Zakres zadania będzie obejmował odcinki dróg o  łącznej długości 2,9 km (m. Koszary, m. Tymbark, m. Dobra oraz m. Porąbka). Kwota na wykonanie powyższego zadania to 4.839.259,48 zł brutto.      

3/ Firma: ZIBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z  Kamienicy  reprezentowana przez  P.  Grzegorza Zając -Prezesa Zarządu. Zakres zadania umownego będzie obejmował odcinki o łącznej długości 2,6 km (m. Zalesie – Zbludza, m. Poręba Wielka w kierunku Koninek oraz m. Niedźwiedź). Realizację przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 3.378.322,58 zł brutto.

 4/  Firma Usługowo Handlowa  „MAXI” z Koszar reprezentowana przez P. Bogdana Jędrzejek – właściciela z Koszar. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie oświetlenia ulicznego  oraz małej architektury w zakresie poprawa walorów turystycznych i warunków bezpieczeństwa od centrum rekreacji i sportu w m.  Zalesie w kierunku Mogielicy. Wartość zadania to 993.933,14 zł brutto

Umowny termin wykonania w/w zadań  6 m-cy od podpisania umowy tj. do końca września 2023r.

Odcinki dróg powiatowych objęte inwestycjami.