W wyniku podpisania umowy z wykonawcą:  Firmą  ZIBUD Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa z Kamienicy reprezentowaną przez P. Grzegorza Zająca – Prezesa Zarządu  zostanie realizowane zadanie na  przebudowę drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa  w km od  4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica , Powiat Limanowski ”   na  dł. 1492 mb

Zakres prac będzie obejmował : wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 mb, utwardzeniem bitumiczne pobocza, regulacją odwodnienia, remontem istniejącego chodnika ok. 380 mb 

Koszt wykonania zadania:  2.586.976,02 zł. brutto. 

Partnerem zadania będzie Gmina Łukowica w zakresie  planowanego remontu chodnika.

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego  50% dofinansowaniu  ze środków budżetu państwa w kwocie: 1.288.568,00 zł brutto– Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg.