26 marca w obecności Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD  dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych DUDA reprezentowanym przez Panią Grażynę Duda z Łostówki na wykonanie zadania drogowego pn:”Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekiełko – Tymbark na odcinku I – w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekiełko / Tymbark, Powiat Limanowski – Etap I w km od 0+500,50 do km 1+110,25″

Zakres I etapu to km 0+500,50 do km 1+110,25 (od zjazdu Szkoły Podstawowej do mostu w kierunku Tymbarku strona lewa dł. 609,75 mb) obejmuje wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej wraz z poszerzeniem jezdni i wykonaniem odcinkowo nowej nawierzchni jezdni, wraz z modernizacją przejścia dla pieszych i oznakowaniem drogowym.

Partner zadania Gmina Tymbark – z 50% udziałem w kosztach zadania.
Koszt wykonania zadania : 2.845.000,00 zł. brutto. Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.408.409,00 zł brutto.