UZGODNIENIE PROJEKTU ZJAZDU

Wniosek na uzgodnienie projektu zjazdu

Zjazd, zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane jest obiektem  budowlanym, dlatego też przed jego budową należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej oraz uzyskać zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Ponadto przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy z zarządcą drogi uzgodnić projekt budowlany budowy przedmiotowego zjazdu.