INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

Powiatowy Zarząd Drog w Limanowej działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2018.2068) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie:

“Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km 7+187 – 8+071 w miejscowości Ujanowice”

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ustawu o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanau technologicznego należy kierować na piśmie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15a ustawy jw.. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Informuję również, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 7 ustawy), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, strona internetowa www.pzd.limanowa.pl i przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Załącznik – przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km 7+187 – 8+071 w m. Ujanowice