PROCEDURA

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 

1.       Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.

       Ogólne zasady wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.

Opis procedury.

1. Postępowanie w celu wydania zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.

2.      Informacje – kogo dotyczy procedura:

       Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii I na przejazd  
       pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej na terenie powiatu limanowskiego.

3.      Wymagane dokumenty:

3.1  Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego – druk Nr   1.

3.2  Załączniki do wniosku:

– dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

4.      Dodatkowe informacje:

4.1  Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na
        przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:

          a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych,

          b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym  
              nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

UWAGA:

Dopuszczalny  nacisk pojedynczej osi napędowej  dla dróg powiatowych  nie wymagających  zezwolenia  –  do 8 t.

4.2  Zezwolenie jest wydawane w celu umożliwienia do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca           
       i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.

4.3  Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód
       opłaty za wydanie zezwolenia.

4.4  Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany.    
       Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia
       wniosku o jego wydanie.

4.5  Zarządca drogi wydając zezwolenie wydaje także wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej
       liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

4.6  Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia na
       wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów,
       którymi ma być wykonywany przewóz.

4.7  Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów                  
       i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

4.8  Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie   
       z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji
       administracyjnej.

5.      Miejsce składania dokumentów:

Wnioski w sprawie wydania zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego należy składać bezpośrednio do Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej z siedzibą  w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej , III piętro  lub drogą pocztową na adres:  Powiatowy Zarząd Dróg   ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

6.      Opłaty:

6.1  Za wydanie zezwolenia w kategorii I  na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się                 następujące opłaty:

a)        50,00zł   – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b)      100,00zł   – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c)      200,00zł   – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

6.2  Opłatę za wydanie zezwolenia należy uiścić  na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej W Banku Spółdzielczym w Limanowej  Nr 32 8804 0000 0000 0019 9788 0008

6.3  Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu opłaty nie będzie rozpatrywany.

7.      Rozpatrzenie wniosku, forma załatwienia i termin ważności:

7.1  Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty         o której mowa w ust. 6.1 w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

7.2  Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

8.      Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34 – 600 Limanowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania ( art.127 § 1 i 2, art. 129    § 1 i 2 k.p.a.).

9.      Podstawa prawna:

–          Prawo o ruchu drogowym – art.64 a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ),

–          Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r., w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2012,  poz.366 ),

–          Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012, poz. 629)

–          Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012, poz. 764),

–      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz.262)

–     Uchwała Nr 665/12  Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13.11.2012r. w sprawie udzielenia  upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Limanowskiego wszelkich spraw wynikających z ustawy -Prawo o ruchu drogowym  oraz niektórych innych ustaw w zakresie wydawania zezwoleń w tym kategorii I  na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach   powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego.

–   Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami).

10.  Dostępność procedury:

Procedura jak i wniosek  jest dostępna w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej,            ul. Józefa Marka 9 , 34- 600 Limanowa lub na stronie internetowej:   PZD limanowa.

Procedura dotyczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego.