W dniu 27 grudnia 2021 r przekazana została do PZD Limanowa i protokolarnie odebrana dokumentacja projektowo – budowlana dla celów stabilizacji osuwiska w m. Jurków.

Wykonanie dokumentacji DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI

Całkowita wartość inwestycji:  77 490,00 zł

Wartość dofinansowania:         61 992,00 zł  – 80 % wartości kosztów zadania

Więcej informacji można uzyskać w zakładce „Sprawozdania i informacje”/ Działania informacyjne