UMIESZCZENIE REKLAMY W PASIE DROGOWYM
 

Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
 

1.    Opis sprawy/zadania :

a)    Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy należy złożyć do  Powiatowego Zarządu Dróg  w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 – III piętro , pokój Nr 309.

b)    Wniosek powinien zawierać zgodnie z §1 rozporządzenia RM z dnia 1.06.2004r. /Dz.U. Nr 140, poz. 1481/:

–         imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

–         cel zajęcia pasa drogowego;

–         lokalizację i powierzchnię reklamy;

–         planowany okres zajęcia pasa drogowego;

c)    Do wniosku należy dołączyć:

–         szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:2 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów  reklamy;

–         oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;

–         w przypadku umieszczenia reklamy na obiekcie (np. słup energ., budynek, ogrodzenie) – zgodę właściciela;

–         wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;

–         pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika /art.33 KPA/;

UWAGA: pełnomocnictwo, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej.

d)    Zezwolenie powinno w szczególności określać

–         imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

–         cel zajęcia pasa drogowego;

–         powierzchnię reklamy;

–         okres zajęcia pasa drogowego;

–         wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia;

–         zezwolenie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w art.107 KPA;

e)    Zezwolenie wymienione w pkt d) doręczane jest za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej /art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA/

f)     Od zezwolenia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej w terminie 14 dni od daty jego otrzymania

2.    Informacje, kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

3.    Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Wniosek wraz z załącznikami określonymi w pkt 2c).

4.    Opłaty:

Zarządca drogi pobiera opłatę odpowiadającą iloczynowi metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego

Stawka opłaty została określona w Uchwale Nr XXIII/203/05 Rady Powiatu Limanowskiego      z dnia 16 luty 2005r.( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005r. Nr 185, poz.1200 ) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Limanowskiego i wynosi:

–         za 1m2 powierzchni reklamy – 3,00 zł;

5.    Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej , 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 , ( budynek Starostwa Powiatu Limanowskiego ) , III piętro , pokój nr 309 .

6.    Termin załatwienia sprawy:

Wniosek należy złożyć min. na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

–         sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie

–         sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca

–         sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

W każdym przypadku nie załatwienia sprawy w tych terminach należy zawiadomić strony podając przyczynę oraz nowy termin załatwienia sprawy – również w przypadku zwłoki niezależnej od wydającego decyzję /art.36 KPA/

7.    Podstawa prawna:

–         Art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11 i ust. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 470, z późniejszymi zmianami)

–         § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

–         § 1 pkt.3, § 4 pkt.2  Uchwały Nr X/117/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2019r.( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019r. poz.9985 ) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Limanowskiego

–         Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego

8.  Tryb odwoławczy:

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.