mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /var/www/clients/client53/web143/web/include/connection.php on line 17 - starostwo
Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej

 

PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM
 

 Wniosek na zajęcie pasa drogowego
 

1.    Opis sprawy/zadania:

a)    Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy złożyć do Powiatowego Zarządu Dróg  w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 – III piętro , pokój Nr 309.

b)    Wniosek powinien zawierać zgodnie z §1 rozporządzenia RM z dnia 1.06.2004r. /Dz.U. Nr 140, poz. 1481/:

-        imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

-        cel zajęcia pasa drogowego;

-        lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego;

-        planowany okres zajęcia pasa drogowego;

c)    Do wniosku należy dołączyć:

-        szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów  powierzchni zajęcia pasa drogowego.

-        wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,

-        pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika /art.33 KPA/

UWAGA: pełnomocnictwo, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej przez pełnomocnika 

-        zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

-        ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

-        oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

-        projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym /do wglądu/

-        harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

d) Zezwolenie powinno w szczególności określać:

-        imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

-        cel zajęcia pasa drogowego;

-        powierzchnię zajęcia pasa drogowego;

-        okres zajęcia pasa drogowego;

-        sposób zabezpieczenia zajmowanego odcinka pasa drogowego

-        warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności określające:

-        zakres i technologię robót przywracających stan użyteczności

-        sposób odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego

-        zasady usuwania usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego

-        zezwolenie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w art.107 KPA;

f)     Zezwolenie wymienione w pkt d) doręczane jest za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg  w Limanowej /art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA/

g)    Od zezwolenia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

 

2.    Informacje, kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

3.    Wymagane dokumenty do realizacji procedury :

Wniosek wraz z załącznikami określonymi w pkt 2c).

 

4.  Opłaty:

Zarządca drogi pobiera opłatę odpowiadającą iloczynowi metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

W przypadku zajęcia powierzchni mniejszej niż 1 m2 zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy o drogach publicznych przyjmuję się powierzchnię zajęcia 1 m2.

Stawki opłat zostały określone w Uchwale Nr XXIII/203/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 luty 2005r.( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005r. Nr 185, poz.1200 ) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Limanowskiego,  wynoszą:

      -     przy zajęciu jezdni   do 20% szerokości - 3,00 zł;

-         przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00 zł;

-         przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł;

-         powyższe stawki stosuje się także do wysepek dzielących,  poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych;

-         do innych elementów pasa drogowego – 2,00 zł;

 

5.    Miejsce składania dokumentów

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej , 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 , ( budynek Starostwa Powiatu Limanowskiego ) , III piętro , pokój nr 309 .

 

6.    Termin załatwienia sprawy

Wniosek należy złożyć min. na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

-        sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie

-        sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca

-        sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

W każdym przypadku nie załatwienia sprawy w tych terminach należy zawiadomić strony podając przyczynę oraz nowy termin załatwienia sprawy – również w przypadku zwłoki niezależnej od wydającego decyzję /art.36 KPA/

 

7.    Podstawa prawna

-        art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, ust. 3, ust. 4, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 204, poz. 2086, ze zmianami)

-        § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

-        § 1 pkt.1 , § 2  Uchwały Nr XXIII/203/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 luty 2005r.( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005r. Nr 185, poz.1200 ) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Limanowskiego

-        Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego

« powrót
Copyright © www.pzd.limanowa.pl
Realizacja: intellect.pl
Malopolska