mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /var/www/clients/client53/web143/web/include/connection.php on line 17 - starostwo
Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej

 

UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W PASIE DROGOWYM

 

Wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
 

1.    Opis sprawy/zadania:

2.    Wniosek w sprawie wydania zezwolenia zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń należy złożyć do Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 – III piętro , pokój Nr 309.

Umieszczenie urządzeń odbywa się na podstawie wydanego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

a)    Wniosek powinien zawierać zgodnie z §1 rozporządzenia RM z dnia 1.06.2004r. /Dz.U. Nr 140, poz. 1481/:

-         imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

-         cel zajęcia pasa drogowego;

-         lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego;

-         planowany okres zajęcia pasa drogowego;

c)    Do wniosku należy dołączyć:

-        szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów  powierzchni zajęcia pasa drogowego.

-        wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,

-        pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika /art. 33 KPA/

UWAGA: pełnomocnictwo, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej.

-        oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

-        projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym /do wglądu/

d)    Zezwolenie powinno w szczególności określać

-        imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

-        cel zajęcia pasa drogowego;

-        powierzchnię zajęcia pasa drogowego;

-        okres zajęcia pasa drogowego;

-        wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia;

-        zezwolenie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w art. 107 KPA;

e)    Zezwolenie wymienione w pkt d) doręczane jest za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej /art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA/

f)     Od zezwolenia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

 

2.    Informacje, kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

 

3.    Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Wniosek wraz z załącznikami określonymi w pkt 2c).

 

4.    Opłaty:

Zarządca drogi pobiera opłatę roczną odpowiadającą iloczynowi metrów kwadratowych powierzchni rzutu poziomego urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

W przypadku zajęcia powierzchni mniejszej niż 1 m2 zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy o drogach publicznych przyjmuję się powierzchnię zajęcia 1 m2.

Stawki opłat rocznycb zostały określone w Uchwale Nr XXIII/203/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 luty 2005r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005r. Nr 185, poz.1200 ) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Limanowskiego,   i wynoszą:

-         za 1 m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia umieszczonego prostopadle do osi drogi   30,00 zł;

-         za 1 m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia umieszczonego równolegle do osi drogi    6,00 zł;

-         za 1 m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia umieszczonego na obiekcie mostowym
 160,00 zł;

 

Roczne stawki opłat w wysokości j.w. obejmują pełny rok kalendarzowy  umieszczenia urządzenia w pasie drogowym . Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest  proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Dla zezwoleń wieloletnich opłaty za lata następne wnoszone są w terminie do 15 stycznia z góry za każdy rok.

 

5.    Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej , 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 , ( budynek Starostwa Powiatu Limanowskiego ) , III piętro , pokój nr 309

 

6.    Termin załatwienia sprawy:

-         Wniosek należy złożyć min. na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

-         sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie

-         sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca

-         sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

-         W każdym przypadku nie załatwienia sprawy w tych terminach należy zawiadomić strony podając przyczynę oraz nowy termin załatwienia sprawy – również w przypadku zwłoki niezależnej od wydającego decyzję /art.36 KPA/

 

7.    Podstawa prawna:

-        art. 40 ust. 1, 2 pkt 2, ust. 3, ust. 5, ust. 11, ust. 13 i ust. 13a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późniejszymi zmianami)

-        § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

-        § 1 pkt. 2 , § 3  Uchwały Nr XXIII/203/05 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 16 luty 2005r.( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005r. Nr 185, poz.1200 ) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Limanowskiego

-        Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego
 

« powrót
Copyright © www.pzd.limanowa.pl
Realizacja: intellect.pl
Malopolska