mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /var/www/clients/client53/web143/web/include/connection.php on line 17 - starostwo
Podsumowanie inwestycji drogowych 2013 roku - Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
Pozostałe aktualności

Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
Podsumowanie inwestycji drogowych 2013 roku
2014-01-09 09:07:01
Powiększ
Pożegnanie starego roku oraz przywitanie nowego to dobry moment na refleksje i wspomnienia. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie wszystkich inwestycji drogowych realizowanych przez PZD Limanowa w minionym 2013 roku.

      Miniony rok 2013, był bardzo pomyślny dla Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej pod względem przeprowadzonych inwestycji jak i bieżącego utrzymania dróg. Przy przychylności Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego przeznaczane były znaczne środki finansowe, które pozwaliły PZD Limanowa na należyte wykonywanie powierzonych obowiązków, a efekty tych prac każdy ma możliwość ocenić we własnym zakresie poruszając się po drogach powiatowych. W ubiegłym roku, na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych wydano ponad 20 mln zł, w tym z Budżetu Państwa udało się uzyskać 9,3 mln zł. Wszystkie działania, zarówno inwestycyjne, bieżąco wykonane oraz planowane do realizacji, przyczyniają się do poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu jazdy nie tylko mieszkańcom ale także podróżnym odwiedzającym nasz region.
 

ZESTAWIENIE ROBÓT DROGOWYCH :

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej - 6,5  km
- remont obiektów mostowych - 2 szt.
- wykonanie remontu zabezpieczeń korpusu drogowego (mury oporowe)  -  3 szt ( 1,2 km)
- remont przepustów drogowych - 20 szt.
-  stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk wraz odbudową zniszczonych odcinków dróg -  2 szt.
-  wykonanie nowych chodników - 4,5 km
- oraz inne (umocnienie rowów korytkami wodościekowymi, zabezpieczenia ochronne, renowacja rowów, czyszczenie przepustów, uzupełnianie i utwardzanie poboczy, oznakowanie itp.)

 

I. Ponad 14 km zmodernizowanej drogi powiatowej

   Realizacja drugiego etapu modernizacji ciągu drogi powiatowej relacji Pogorzany (od granicy z Powiatem Myślenickim), poprzez Szczyrzyc, Skrzydlną, Porąbkę do Dobrej – skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w ramach pozyskanych środków NPPDL, pozwoliła na zakończenie usprawnień i  poprawę bezpieczeństwa na kolejnym ważnym 14 kilometrowym ciągu drogowym łączącym gminy Dobra i Jodłownik.

   W ramach drugiego etapu zadania wykonano nową nawierzchnię na długości 4,8 km, remont centrum w miejscowości Szczyrzyc (place i chodniki), oświetlenie uliczne w miejscowości Dobra, Porąbka, oraz oznakowanie i zabezpieczenie całego ciągu drogowego. Partnerami w realizacji zadania była: Gmina Dobra (oświetlenie) i Gmina Jodłownik (place i chodniki w Szczyrzycu).

   Całkowity koszt 5,7 mln zł w tym pozyskane przez Powiat środki z NPPDL – 2,9 mln zł, udział Gminy Dobra i Jodłownik – 0,5 mln zł. 

PRZED REMONTEM

 

PO REMONCIE

  

 II. Wyremontowany most w Tymbarku

   
Przebudowano most wraz z dojazdami w miejscowości Tymbark. Zakres robót w ciągu drogi powiatowej Tymbark – Kępanów, obejmował: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni kamiennej, remont zniszczonej części konstrukcji nośnej, remont kap chodnikowych, wykonanie izolacji, wymianę poręczy i chodników, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na dojazdach do mostu łącznej długości ok. 1,2 km wraz
z uzupełnieniem poboczy i odtworzeniem oznakowania drogowego. 

    W ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania na kwotę ok. 1 mln zł., pozostałe środki finansowe stanowiły udział własny powiatu.

   Wartość całkowita zadania wyniosła ok. 2 mln zł


PRZED REMONTEMPO REMONCIE


 III. Przebudowany most w Zalesiu

     Powiat Limanowski przebudował most w miejscowości Zalesie, w ciągu drogi powiatowej Limanowa - Kamienica. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, remont zniszczonej części konstrukcji nośnej, remont kap chodnikowych, wykonanie izolacji, wymianę poręczy i chodników, odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem położenia nowej nawierzchni bitumicznej na dojazdach wraz z uzupełnieniem poboczy i odtworzeniem oznakowania drogowego. 

Zadanie współfinansowane w ramach uzyskanej oszczędności rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości  91 tys. zł. co stanowiło 34,5% wartości zadania, pozostały udział finansowy stanowiły środki powiatu w kwocie  172 tys. zł.

Wartość robót wyniosła ogółem: 263 tys. zł


PRZED REMONTEMPO REMONCIE  IV. Remont zniszczonego korpusu drogowego Łososina Górna/Koszary

  
  W ramach zadania powiat wykonał remont – odtworzenie zniszczonego w wyniku powodzi w 2010 r. zabezpieczenia korpusu drogowego budowlami siatkowo kamiennymi wraz z obetonowaniem na odcinku o łącznej długości 552 mb (16 mb umocnienia finansowane w 100% z Budżetu Powiatu).               

    Zadanie zrealizowane w ramach uzyskanych środków na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja  budżetu Państwa – MAiC. Dofinansowanie w kwocie ok. 1.3 mln zł, udział własny Powiatu – 49 tys. zł.

Całkowita wartość robót:
1,37 mln zł.

PRZED REMONTEMPO REMONCIE  V. Odtworzenie zniszczonego korpusu drogowego w miejscowości Jastrzębie

   W ciągu drogi powiatowej Zalesie – Jadamwola – Olszana w miejscowości Jastrzębie, Powiat Limanowski wykonał remont odtworzenia zniszczonego w wyniku powodzi w 2010 r. zabezpieczenia korpusu drogowego budowlami siatkowo kamiennymi wraz z obetonowaniem na długości 300 mb oraz remont muru oporowego korpusu drogowego na długości 200 mb.

   Zadanie zostało zrealizowane w ramach uzyskanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie w kwocie 714 tys. zł, udział własny Powiatu – 20 tys. zł.

Całkowita wartość robót wyniosła:
734 tys. zł.


PRZED REMONTEMPO REMONCIEVI. Nowe zabezpieczenie drogi w miejscowościach Zalesie i Zbludza

   Powiat Limanowski wykonał remont zniszczonego w wyniku powodzi w 2013 r. zabezpieczenia korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Kamienica. Droga została zabezpieczona budowlami siatkowo kamiennymi wraz z obetonowaniem na długości 202 mb a także położono nową nawierzchnie asfaltową na połowie jezdni drogi.

   Zadanie zrealizowane zostało w ramach uzyskanych środków na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie w kwocie  782 tys. zł., udział własny Powiatu – 214 tys. zł.

Całkowita wartość robót  ok.
997 tys. zł.

PRZED REMONTEMPO REMONCIEVII. Remont przepustów drogowych w miejscowości Zawadka

 
W ciągu drogi powiatowej Tymbark – Kępanów w miejscowości Zawadka, wykonano remont zniszczonego w wyniku powodzi w 2010 r. i 2013 r. zabezpieczenia korpusu drogowego budowlami siatkowo kamiennymi wraz z obetonowaniem wlotach i wylotach przepustów drogowych.

Zadanie zrealizowane w ramach uzyskanych środków na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  Dofinansowanie w kwocie 43 tys. zł. udział własny Powiatu – 19 tys. zł.

Całkowita wartość robót wyniosła ponad 62 tys. zł.

 

PRZED REMONTEM

 

PO REMONCIE

 


VIII. Stabilizacja osuwiska w Wilkowisku

   
W ramach Programu „Osłona Przeciwosuwiskowa” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z dotacji  budżetu Państwa – MAiC, Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie na zadanie w ramach którego wykonano w miejscowości Wilkowisko roboty zabezpieczające i stabilizujące osuwisko na długości 30 mb (palowanie palami CFA, mikropale iniekcyjne skośne, zabezpieczenie skarpy, humusowanie), odbudowa korpusu drogi (wykonanie podbudowy, nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej uregulowanie spływu wód w korpusie drogi).

Dofinansowanie w kwocie  434 tys. zł., udział własny Powiatu – 122 tys. zł.

Wartość całkowita zadania wyniosła:
556 tys. zł.

 

PRZED REMONTEM

 

PO REMONCIEIX. Zabezpieczenie osuwiska w Sechnej

W ramach zadania wykonano roboty zabezpieczające i stabilizujące osuwisko na długości 100 mb (palowanie palami CFA, mikrofale iniekcyjne skośne, zabezpieczenie skarpy, humusowanie), odbudowa korpusu drogi (wykonanie podbudowy, nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej uregulowanie spływu wód w korpusie drogi), odwodnienie wgłębne stoku nad drogą drenami wierconymi.

Dofinansowanie z Program „Osłona Przeciwosuwiskowa” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja  budżetu Państwa –MAiC w kwocie 2 mln zł, udział własny Powiatu – 23 tys. zł.

Wartość całkowita zadania wyniosła ponad 2 mln zł.

 

PRZED REMONTEMPO REMONCIE

 

  X. Budowa chodników w ramach inicjatyw samorządowych z jednostkami samorządowymi Gminy/Miasta  w relacji   finansowej  50/50.

Powiat Limanowski - Gmina Limanowa: 

Budowa chodników z Gminą Limanowa przy drodze powiatowej Limanowa-Kamienica:

1.    Stara Wieś I o długości 860,65 mb

2.    Stara Wieś II o długości 866,80 mb

3.    Budowa chodnika z odwodnieniem przy drodze powiatowej w Nowym Rybiu (trasa do Krakowa) - o długości 1,5 km

Ogółem  koszt realizacji w/w zadań  wyniósł ponad 2,5 mln zł przy 50% udziale finansowym Gminy Limanowa.


PRZED REMONTEM

 

PO REMONCIE

 

 

Powiat Limanowski - Gmina Łukowica: 

Zrealizowano poniższe zadania: (finansowane przez Powiat)

1. Budowa chodnika przy Gimnazjum  miejscowości w m. Łukowica - etap I – wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej
 
2. Budowa chodnika do Gimnazjum w miejscowości Łukowica przy drodze powiatowej
Podegrodzie-Mokra Wieś-Stronie-Jastrzębie

3. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – aktywne przejście dla pieszych wraz
z wykonaniem dojścia przy Gimnazjum w Łukowicy w ciągu drogi powiatowej Podegrodzie-Mokra Wieś-Stronie-Jastrzębie.
Koszt realizacji finansowy ze strony Powiatu w/w zadań wyniósł:
  208 tys. zł.

 

 

Zadania finansowane przez Gminę:
 
Przebudowa drogi powiatowej Siekierczyna – Naszacowice i Podegrodzie – Mokra Wieś-Stronie - Jastrzębie w obrębie skrzyżowania – budowa  chodnika w miejscowości Stronie -Niwka” o długości  ok. 186 mb.

Przebudowa drogi powiatowej Siekierczyna – Naszacowice – budowa  chodnika wraz
z przejściem dla pieszych przy dojeździe do Szkoły Podstawowej w miejscowości Przyszowa – Berdychów o długości  ok. 31,5 mb.

Koszt realizacji finansowy ze strony Gminy w/w zadań  wynosi:  231 tys. zł.

Inwestorem realizacji w/w zadań  była Gmina Łukowica.

 

 

 

Powiat Limanowski - Gmina Mszana Dolna – w trakcie realizacji:

Zadanie I .

Budowa chodnika dla pieszych z zatokami autobusowymi i zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łostówka.

Zgodnie z zawartą umową realizacji  zadań w ramach inicjatyw samorządowych  gmina na własny koszt opracowała dokumentację techniczno-kosztorysową planowanego chodnika.

Całkowita wartość zadania wyniosła 485 tys. zł.

Termin zakończenia: sierpień 2014r.

Ogółem  finansowanie zadania przedstawia się następująco w relacji 50/50.
Gmina Mszana Dolna - 242 tys. zł.
Powiat Limanowski - 242 tys. zł.

Inwestorem realizacji w/w zadania  jest Gmina Mszana Dolna.
 
Zadanie II.

Budowa chodnika wraz zatokami autobusowymi w miejscowości Kasina Wielka, w ciągu drogi powiatowej.

Całkowita wartość zadania wyniesie: 899 tys. zł.

Termin zakończenia: 31.03.2015r.

Udział rzeczowo-finansowy  w systemie trzyletnim przez gminę przedstawia się następująco:

Ogólny udział finansowy w realizacji zadania w relacji  50/50 :
Gmina Mszana Dolna  -  449 tys. zł.
Powiat Limanowski     -   449 tys. zł. 

Inwestorem realizacji w/w zadania  jest Gmina Mszana Dolna .W zakresie działań przygotowawczych opracowano:

1. Dokumentację projektową przebudowy  drogi powiatowej nr relacji Łososina Dolna - Młynne na odcinku Laskowa - Młynne (od mostu na rz. Łososina  poprzez centrum Laskowej, Młynne do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 965 ) oraz drogi powiatowej nr 1612K Laskowa-Nagórze.

2. W toku realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr relacji Kępanów-Tymbark – budowy chodnika obejmującego miejscowości Podłopień/Zawadkę (odcinek od skrzyżowania dróg powiatowych poprzez wiadukt kolejowy do wysokości Komisariatu Policji w Zawadce.

3. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zdania przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej relacji Limanowa – Szyk – Mstów w miejscowości Limanowa/Piekiełko wraz z dojazdami.

 

 

 


Dodane przez: pzdlimanowa, wyświetleń: 3471

« powrót
Copyright © www.pzd.limanowa.pl
Realizacja: intellect.pl
Malopolska