mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in: /var/www/clients/client53/web143/web/include/connection.php on line 17 - starostwo
Przetarg na sprzedaż dźwigarów - Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
Pozostałe aktualności

Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
Przetarg na sprzedaż dźwigarów
2013-03-04 07:53:35
Powiększ
Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dźwigarów stalowych z odzysku pochodzących z rozbiórki mostu stalowego na rzece Łososina w miejscowości Dobra.

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 7/13
Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg w Limanowej
z dnia 26.02.2013

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20.08.2012 ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż dźwigarów stalowych z odzysku (belki stalowe walcowane INP 550) w ilości:

- 5 szt. długości ok. 10mb,

- 15 szt. długości ok. 15,80mb,

- 5 szt. długości ok. 15,30mb, -  o ogólnej długości 363,5mb -  pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego nr JNI 35000211 na rzece Łososina w m. Dobra w roku 2010. Do rozliczenia przyjęto: 1mb dźwigarów  = 167kg zgodnie z normą PN-59/H-93407

 

OFERTY pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPRZEDAŻ DŹWIGARÓW STALOWYCH” należy składać w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud. „B” – III piętro pok. 335) w terminie do dnia 15 marca 2013r.(piątek) do godz. 10.00.

 

TERMIN przetargu ustala się na dzień 15 marca 2013r.(piątek) godz. 10.15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud. „B” – III piętro pok. 310).

 

Cenę wywoławczą za 1 kilogram dźwigarów stalowych określa się na 0,90 zł

Wszelkie koszty związane z załadunkiem i transportem dźwigarów stalowych – odbiór baza PZD ul. Żwirki i Wigury w Limanowej - ponosi Kupujący. Dźwigary stalowe obmierzone będą przy załadunku na samochody w obecności Kupującego. Cena zakupu jest ceną całkowitą do zapłacenia obejmującą długość dźwigarów stalowych (wg. obmiaru) i ceny jednostkowej na podstawie noty obciążeniowej.

 

Pisemne oferty winny zawierać:

 1. pełną nazwę (dane osobowe ) oferenta, adres zamieszkania lub siedziby
 2. datę sporządzenia oferty
 3. proponowaną cenę za 1 kg  (brutto)
 4. parafowany projekt umowy
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem dźwigarów stalowych.
 6. dowód wpłaty wadium.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienia wadium w wysokości  2 000,00 zł.

Na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej

Bank Spółdzielczy O/Limanowa Nr: 32 8804 0000 0000 0019 9788 0008. 

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 15 marca 2013 r. (liczy się data wpływu środków na konto zbywającego).

 

Przy otwieraniu ofert pisemnych dopuszcza się obecność oferenta.

Brak któregokolwiek z załączników eliminuje złożone oferty z wzięcia udziału w przetargu.

W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert prowadzona będzie dodatkowa licytacja.

 

Po otwarciu ofert i stwierdzeniu przez komisję, iż na zakup dźwigarów stalowych, złożono co najmniej dwie równorzędne cenowo oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oferentów, których oferty zostały dopuszczone do przetargu ustnego (licytacji) i rozpoczyna prowadzenie licytacji.

 

 Zasady prowadzenia licytacji:

1.      Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczynając licytację podaje do wiadomości cenę uzyskaną w pierwszym etapie przyjmując ją za cenę wywoławczą.

 1. Ustala się, że minimalne postąpienie stawki wynosi 10% stawki minimalnej tj. 0,09 zł.
 2. Oferta staje się skuteczna, gdy zostanie ona powtórzona przez prowadzącego oraz gdy wskazał on, przez kogo została zgłoszona. Każda zgłoszona stawka zostaje powtórzona przez prowadzącego trzykrotnie
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację trzykrotnie wywołuje ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko oferenta, który przetarg wygrał z uwzględnieniem regulacji zawartej w ust. 3
 4. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników o:

                        - terminie zatwierdzenia wyników przetargu przez Dyrektora

 

Licytacja nie odbywa się, a przetarg jest ważny, gdy wśród złożonych ofert pisemnych jest, co najmniej jedna oferta z ceną wyższą niż pozostałe lub, gdy zostanie złożona, co najmniej jedna ważna oferta z ceną wyższą od podanej stawki wywoławczej.

 

 Postanowienia końcowe:

 1. Oferent, który przetarg wygrał otrzymuje potwierdzenie wygrania przetargu na piśmie,
  w którym także będzie podany termin zawarcia umowy.
 2. Jeżeli wygrywający przetarg nie przystąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go
  o rozstrzygnięciu przetargu do podpisania umowy to zostaje ona zawarta z oferentem, którego oferta była następną w kolejności.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg przeprowadza Przewodniczący Komisji Przetargowej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

 

Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu,
a zgłoszona stawka za 1 kg będzie wyższa od podanej stawki wywoławczej.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Informacje o przetargu udziela pracownik PZD – P. Łukasz Smoleń – tel. (18) 33-37-833. Ponadto projekt umowy można odebrać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej przy           ul. J. Marka 9 (bud. „B” – III piętro pok. 311).

 

Załącznik 1

Załącznik 2


Dodane przez: pzdlimanowa, wyświetleń: 2710

Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
« powrót
Copyright © www.pzd.limanowa.pl
Realizacja: intellect.pl
Malopolska